doriopress

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΡΙΟ …ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜ. ΑΡΧΗ

Αναταραχή επικρατεί από το πρωί σήμερα στο Δώριο όταν περιπολικό της αστυνομίας μετά από καταγγελίες πολιτών και δημ. συμβούλων έκανε αυτοψία στον Αη-Λια στο Κλέσουρα ,στην περιοχή όπου λειτουργεί παράνομος χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων από την εποχή του πρώην Δήμου Δωρίου και διαπιστώθηκε ότι εκεί μεταφέρονται τα σκουπίδια όλου του Δήμου Οιχαλίας, αφού οι χωματερές του Μελιγαλά και του Διαβολιτσίου έκλεισαν.
Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά το μεσημέρι ενημερώθηκαν οι δυο εναπομείναντες υπάλληλοι, οι οποίοι εξυπηρετούσαν την Δημ. ενότητα Δωρίου στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Δωρίου , ότι από Δευτέρα μετακινούνται στην έδρα του Δήμου στο Μελιγαλά . Η μόνη δημ. υπηρεσία που θα λειτουργεί από Δευτέρα στο Δώριο είναι το ΚΕΠ.  Δήμος Οιχαλίας τελικά είναι μόνο ο Μελιγαλάς και το Δώριο περιορίζεται για χωματερή του;

Περιμένουμε την επίσημη απάντηση της Δημοτικής Αρχής , αλλά και και τις αντιδράσεις των συμβούλων της δημ. ενότητας Δωρίου.

Σεπτεμβρίου 12, 2014 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | Γράψτε ένα σχόλιο

ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ- Ο Π. ΚΟΥΚΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜ. ΕΝ. ΔΩΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 12176
.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη;
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/15-4-2014 «Νέα Αρχιτεκτονική της
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ α΄87)
2. Την υπ’ αριθµ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας µε το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3. 3. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Οιχαλίας εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59,
παρ.2,του Ν. 3852/ 2010, αφού αποτελείται από πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες και
σύμφωνα με τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους
2011 της Ε.Σ.Υ.Ε (απόφαση 11247-ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β΄),όπως
τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 699/Β/20.3.2014) ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 11.228
κατοίκου;, και επομένως μπορεί να ορισθούν μέχρι πέντε (5) αντιδήμαρχοι.
4. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 περ. ε’ και 3στ. του άρθρου 3 του Ν.4051/2012
(Α’ 40), αναφορικά µε τον ορισµό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαµβάνουν
αντιµισθία, σύµφωνα µε την οποία σε δήµους µε αριθµό Αντιδηµάρχων ως πέντε
(5) δικαιούνται αντιµισθίας οι τρεις (3).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων).
6. Την αριθ. 45/2014 απόφαση του Πολυμελούς πρωτοδικείου Καλαμάτας, σύμφωνα
με την οποία ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Οιχαλίας κατά τις
εκλογές του Μαΐου 2014.
7. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Οιχαλίας (ΦΕΚ Β΄329/18-2-
2013) και τη διάθρωση των Υπηρεσιών του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους παρακάτω ∆ηµοτικούς Συµβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδηµάρχους

του ∆ήµου Οιχαλίας, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες που
άπτονται των παρακάτω θεμάτων:
1. Τον κ. Ηλιόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου, ως αντιδήμαρχο Οικονομικών και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :
 Την οργάνωση, εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των: Προϋπολογισμού,
Λογιστικής απεικόνισης, Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας, Προμηθειών,
Αποθήκης και Ταμείου.
 Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά
εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ. ε ν.3852/10, ΦΕΚ
114Α’/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α’/1959. ΕΣΤμ. VII
175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, χορήγηση αδειών και
πιστοποιητικών, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την
οικονομική υπηρεσία.
 Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία
καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τον
έλεγχο αυτών
 Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία
οποιασδήποτε επιχείρησης εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα
 Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την
άσκηση υπαιθρίων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, την προστασία του
καταναλωτή, την προστασία της δημόσιας υγείας.
 Τη χορήγηση των σχετικών αδειών για παραχώρηση κοινοχρήστων και
δημοτικών χώρων.
 Την εποπτεία θεμάτων και δράσεων που αφορούν την πολιτική προστασία
(Πυροπροστασία, φυσικές καταστροφές κ.λ.π) και αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών
 Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των
ανωτέρω Υπηρεσιών.
 Τα θέματα που αφορούν αλλοδαπούς και μετανάστευση
 Τα θέματα που αφορούν παραβατικότητα.
 Δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
 Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο ίδιος ο
Δήμαρχος.
 Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και
δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες
αρμοδιότητες
2. Τον κ. Καραμπούλα Δημήτριο του Κωνσταντίνου, ως αντιδήμαρχο
Καθαριότητας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :
 Την οργάνωση, εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του Τμήματος
Καθαριότητας.
 Την ευθύνη της καθαριότητας των δημοτικών, κοινοτικών και αγροτικών
δρόμων, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων και κοιμητηρίων της εδαφικής
περιφέρειας του Δήμου και της αποκομιδής απορριμμάτων.
 Την ευθύνη συντήρησης και επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού της
παραπάνω υπηρεσίας
 Την ευθύνη και την εποπτεία της διαχείρισης υλικών, καυσίμων και
ανταλλακτικών, μηχανολογικού εξοπλισμού και κίνησης οχημάτων.
 Την επίβλεψη των συνεργείων Καθαριότητας
 Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο ίδιος οΔήμαρχος.
 Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και
δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες
αρμοδιότητες
 Καθώς και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής
Ενότητας Μελιγαλά :
• την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που
είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των
εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του
εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα
όρια της δημοτικής ενότητας.
3. Τον κ. Παναγιωτόπουλο Δημήτριο του Παναγιώτη, ως αντιδήμαρχο Ύδρευσης-
Άρδευσης-Αποχέτευσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες
:
 Την οργάνωση, εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο των υπηρεσιών
ύδρευσης-άρδευσης- αποχέτευσης .
 Την ευθύνη συντήρησης και επισκευής των σχετικών δικτύων, των
αντλιοστασίων και του μηχανολογικού εξοπλισμού των παραπάνω
υπηρεσιών
 Την ευθύνη και την εποπτεία της διαχείρισης υλικών, ανταλλακτικών και
μηχανολογικού εξοπλισμού .
 Την επίβλεψη των συνεργείων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης
 Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο ίδιος ο
Δήμαρχος.
 Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και
δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες
αρμοδιότητες
 Καθώς και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες των Δημοτικών
Ενοτήτων Είρας και Ανδανίας :
• την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που
είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των
εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.
• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του
εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα
όρια των δημοτικών ενοτήτων.
4. Τον κ. Κούκη Παναγιωτη του Κωνσταντίνου, ως αντιδήμαρχο
Ηλεκτροφωτισμού – Πρασίνου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην
αρμοδιότητες : Την οργάνωση, εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο των υπηρεσιών
ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου.
 Την ευθύνη συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των σχετικών δικτύων.
 Την ευθύνη λειτουργίας, ελέγχου, επίβλεψης και συντήρησης των παιδικών
χαρών.
 Τον ευπρεπισμό και καλλωπισμό των κοινόχρηστων χώρων, των πλατειών
και των Παιδικών Χαρών.
 Τη επίβλεψη των συνεργείων των παραπάνω υπηρεσιών
 Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο ίδιος ο
Δήμαρχος.
 Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και
δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες
αρμοδιότητες
 Καθώς και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής
Ενότητας Δωρίου :
• την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που
είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των
εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του
εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου,
βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
5. Τον κ. Μαργαρίτη Ευστάθιο του Γεωργίου, ως αντιδήμαρχο Διαφάνειας-
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πληροφορικής-Περιβάλλοντος και Τουριστικής
προβολής και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :
 Την ευθύνη για την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τα ζητήματα της
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 Την ευθύνη της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου (οργάνωση
ιστοσελίδας, πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
 Ενέργειες για την λειτουργία προγραμμάτων ανακύκλωσης.
 Ενέργειες και δράσεις για την τουριστική προβολή του Δήμου.
 Την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής,
των πολιτικών ισότητας των φύλων.
 Πολιτικές και δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση και ανάπτυξη του
εθελοντισμού και την ευθύνη συγκρότησης ομάδων εθελοντών.
 Την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 Την ευθύνη για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης καθώς και το
σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού.
 Τη λειτουργία των ΚΕΠ.
 Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο ίδιος ο
Δήμαρχος.
 Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και
δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενεςαρμοδιότητες
 Καθώς και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής
Ενότητας Οιχαλίας :
• την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που
είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των
εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του
εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου,
βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
Β. Αναθέτει στον Αντιδήµαρχο κ. Ηλιόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου την αναπλήρωση
του ∆ηµάρχου σε περίπτωση απουσίας του.
Γ. Από τους παραπάνω πέντε (5) οριζόµενους Αντιδηµάρχους Οιχαλίας δε θα
καταβάλλεται αντιµισθία στους κ.κ. Ηλιόπουλο Ιωάννη και Κούκη Παναγιώτη του
Κωνσταντίνου.
Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο
Δήµαρχος.
Ε. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του
προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της
θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου. Σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
ΣΤ. Ορίζει ως εντεταλμένους συμβούλους (επίκουρους Δημάρχου) τους παρακάτω
δημοτικούς συμβούλους για τους αντίστοιχους τομείς.
I. Το δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τασιόπουλο Ευστάθιο του Γεωργίου
εντεταλμένο σύμβουλο με αρμοδιότητα την εποπτεία όλων των οχημάτων και
μηχανημάτων έργων του Δήμου.
II. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιτζά Ιωάννη του Γεωργίου εντεταλμένο σύμβουλο με
αρμοδιότητα την εποπτεία των συστημάτων ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης.
III. Το Δημοτικό Σύμβουλο Λιόγα Νικόλαο του Αρίστου εντεταλμένο σύμβουλο με
αρμοδιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και την Τουριστική προβολή του
Δήμου.
Ζ. Η θητεία των παραπάνω αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων λήγει στις
28/2/2017.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε µία ημερήσια τοπική εφημερίδα, στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΙΝ/ΣΗ:
1. Οριζόμενους αντιδημάρχους
2. Οριζόμενους εντεταλμένους Συμβούλους
3. Προϊσταμένους τμημάτων
4. Προέδρους και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Οιχαλίας

Σεπτεμβρίου 11, 2014 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | Γράψτε ένα σχόλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι των χωριών του Δήμου Οιχαλίας – Καλλιρρόης, Αμφιθέας Δωρίου, Βασιλικού, Κόκλας, Κωνσταντίνων, Μαρίνας, Μίλα, Ψαρίου κ.α.- και η Ομοσπονδία Συλλόγων- Συνδέσμων Τριφυλίας, προσκαλούν τους πολίτες, τo Σάββατο,6.9.2014 και ώρα 8.00 μ.μ. στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Διαβολιτσίου <> για επιστημονική ενημέρωση με θέμα «ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ».
ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
1.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΥΡΤΖΙΔΗΣ –ΙΑΤΡΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ- Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
2.ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ –ΓΕΩΠΟΝΟΣ
3.ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΖΩΟΤΕΧΝΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ <> Α.Ε.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Πέτρος Μπούρκουλας 6937021508
Δημήτρης Καπόπουλος 6977570947
Παναγιώτης Μπούρας 6973551468
e-mail:syllogoskwnstantinaiwn@yahoo.gr
maria.kapota@gmail.com

Σεπτεμβρίου 2, 2014 Posted by | ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ | Γράψτε ένα σχόλιο

Στις 24 Αυγούστου ορκίζεται το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας- ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΩΡΙΟΥ

Η τελετή ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Μελιγαλά. Υπενθυμίζουμε ότι την Δημ. Ενότητα Δωρίου εκπροσωπούν επτά Δημ. Σύμβουλοι.

 Η γενιά των πενηντάρηδων κυριαρχεί στην εκπροσώπηση μας στο νέο Δημ. Συμβούλιο. Οι περισσότεροι έχουν πείρα ως δημ. σύμβουλοι ,αφού έχουν  εκλεγεί ξανά. Αξιοσημείωτη είναι η απουσία γυναικείας εκπροσώπησης στο δημ. συμβούλιο από την περιοχή μας.

Ως προς την καταγωγή 2 είναι από το Ψάρι, ένας από το Δώριο, δυο από το Βασιλικό , ένας από το Άνω Δώριο και ο κ. Ρεϊτζόπουλος  πήρε έδρα στην δημ. ενότητα Δωρίου αφού ο συνδυασμός του πήρε τις περισσότερες ψήφους σε αυτήν.

Αναλυτικά από την περιοχή μας εκλέγονται:

Από τον συνδυασμό του κ. Σταθόπουλου

1) Θανάσης Κόλλιας- 56 ΕΤΩΝ

Από το Άνω Δώριο. Ο κ.Κόλλιας  είναι οικονομολόγος – καθηγητής Ι.Ε.Κ., για πολλά χρόνια ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση . Είναι γνωστός σε όλους και από την παρουσία του, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ως τελετάρχης στη γιορτή των Ντρέδων.

2) Νίκος Λιόγας-45 ετών

Από το Δώριο. Ο κ. Λιόγας είναι   υπάλληλος στη ΔΕΗ και  αναπληρωτής γραμματέας της ΕΠΣ Μεσσηνίας. Έχει υπάρξει  δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Δωρίου.

3 )Γιώργος Μέρμηγκας-45 ετών

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Αυτοκινητιστής με καταγωγή από το Βασιλικό και τόπο διαμονής το Δώριο. Είναι καινούργιος στο Δημ. συμβούλιομ αφού για πρώτη φορά εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος.

4) Παναγιώτης Κούκης

Still0505_00013

Από το Ψάρι .Ο κ Κούκης είναι συνταξιούχος υπάλληλος της ΔΕΗ. Έχει υπάρξει δυο τετραετίες πρόεδρος της  τοπικής κοινότητας Ψαρίου.

Από τον συνδυασμό της κ. Γεωργακοπούλου

Δημήτρης Κόνιαρης- 51 ετών

k

Από το Ψάρι. Ο κ. Κόνιαρης είναι πολιτικός μηχανικός στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Ήταν δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος στον πρώην Δήμο Δωρίου.

Από τον συνδυασμό της ¨Λαϊκής Συσπείρωσης”

Ο Κώστας Ρεϊτζόπουλος-28 ετών.

Έχει καταγωγή από την Άνω Μεσσηνία, τον Αετό και το Άνω Δώριο (Σουλιμά). Είναι γραμματέας της κομματικής οργάνωσης Οιχαλίας του ΚΚΕ.
Είναι απόφοιτος του Πάντειου Πανεπιστήμιου, της σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, του τμήματος Κοινωνιολογίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών (master) του τμήματος Κοινωνιολογίας, στη κατεύθυνση «Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας».
Είναι μέλος του Μεσσηνιακού Ερασιτεχνικού Θεάτρου.

Από τον συνδυασμό του κ.Σακελαριάδη

Δημήτρης Μπινίσκος -55 ετών

2-7-2012 118

Από το Βασιλικό

 Είναι υπάλληλος στο Υπουργείο Πολιτισμού .

Δημοτικός σύμβουλός στον τέως  Δήμο Δωρίου και στον Δήμο Οιχαλίας.

 Το doriopress τους εύχεται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν .

Αυγούστου 21, 2014 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | Γράψτε ένα σχόλιο

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟ ΔΩΡΙΟ

View this document on Scribd

Αυγούστου 16, 2014 Posted by | ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ | Γράψτε ένα σχόλιο

13ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ -ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΩΡΙΟ

View this document on Scribd

Αυγούστου 11, 2014 Posted by | ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΣ | Γράψτε ένα σχόλιο

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ιωάννη Ν. Φωτόπουλου
Τ.Κ. 24011 Δώριο
Ν. Μεσσηνίας

Θεοφώτιστε πρωθυπουργέ
Προχώρα!!!

Προς: το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας
Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 10187 Αθήνα

Αγαπητέ κ. Υπουργέ,
Γίνεται δεκτό ότι στα εκδιδόμενα τιμολόγια των φαρμακείων αναγράφεται στερεότυπα , βάση των ηλεκτρονικών τιμολογίων, το εισπραττόμενο ποσό των χρημάτων χωρίς να παρέχονται άλλες πληροφορίες για το πωληθέν είδος, κάτι το οποίο θα ήταν χρήσιμο και για τον πελάτη αλλά ,σε τυχόν έλεγχο , και για το κράτος
Προς τούτοις είναι αναγκαίο να αναγράφεται επί του τιμολογίου το είδος , το ποσό του φαρμάκου και η τιμή που καθορίζει το Ε.Ο.Π.Π.Υ για να μην γίνεται το φάρμακο φαρμάκι.
Αναζητώντας προστασία λόγω αναπηρίας , σας αποστέλλω ταχυδρομικά την επιστολή , διότι η Διεύθυνση του ΚΕΠ Δωρίου και μόνο , λόγω σκοπιμότητα να μην γίνεται το αίτημα Δημόσιο έγγραφο , μου έχει απαγορεύσει να συναλλάσσομαι με τα Υπουργεία που είναι ο σκοπός της κυβέρνησης να αφουγκράζεται τις καταγγελίες και τα αιτήματα του Λαού.

Μετά Τιμής

Ιωάννης Ν.Φωτόπουλος
Συνταξιούχος Δημοσίου ετών 88

Αυγούστου 5, 2014 Posted by | ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ | Γράψτε ένα σχόλιο

ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ ΣΤΟ ΨΑΡΙ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΙΜΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΡΙΤΖΑΛΗ ΣΤΟ ΨΑΡΙ . ΚΑΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ


Αυγούστου 1, 2014 Posted by | ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ | Γράψτε ένα σχόλιο

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Συλλόγου Γυναικών Δωρίου

View this document on Scribd

Ιουλίου 30, 2014 Posted by | ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΣ, Uncategorized | Γράψτε ένα σχόλιο

Δύο εικόνες, μία πραγματικότητα…

 τελικά μάλλον δεν είμαστε εμείς “γκρινιάρηδες και αντιπολιτευτικοί  ”  εδώ στο Δώριο, αφού τα ίδια χάλια υπάρχουν σε όλο τον Δήμο!! (το άρθρο και οι φωτογραφίες είναι από το http://www.tharrosnews.gr)

Δύο εικόνες, μία πραγματικότητα. Οδυνηρή. Δείχνει με τον καλύτερο τρόπο την κατάσταση δημόσιων χώρων στα χωριά περιφερειακών Δήμων.

Οι καταστάσεις που περιγράφονται βρίσκονται στο Ψάρι του Δήμου Οιχαλίας.
Στην πρώτη, η διαρροή στο δίκτυο ύδρευσης στην τοπική κοινότητα, έξω ακριβώς από το γήπεδο του χωριού, είναι στη δεύτερη εβδομάδα. Το νερό σπαταλάται, αλλά ουδείς ενδιαφέρεται. Για μία ακόμη φορά ο Δήμος Οιχαλίας «πρωτοπορεί» στη διαχείριση των υδάτινων πόρων του. Πάντως, χθες έγινε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η βλάβη…
Στη δεύτερη, από το γήπεδο του χωριού, οι μπασκέτες έχουν εξαφανιστεί! Το χωριό υποδέχεται τα παιδιά των ετεροδημοτών με τον καλύτερο τρόπο και την καλύτερη εικόνα. Εικόνα ντροπής..

 

 

 

 

 

 

Ιουλίου 28, 2014 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | Γράψτε ένα σχόλιο

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.