ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ.ΔΩΡΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 12678/28-8-2012
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Ο Δήμαρχος Οιχαλίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με  σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης στις τιμές τιμολογίου της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» , η ανάδειξη αναδόχου Εργολήπτη Δ.Ε. για
την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ. Δωρίου» συνολικής κατά τον προϋπολογισμό της μελέτης δαπάνης 65.600,00 ΕΥΡΩ (Εργασίες: 38.770,34 €, Γ.Ε. & Ο.Ε.: 6.978,66 €, Απρόβλεπτα:6.862,35 €, Αναθεώρηση: 721,98 €, Φ.Π.Α. :12.266,67 €)
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 02/10/ 2012 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης 10.00 π.μ. στον Δήμο Οιχαλίας.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την ανωτέρω ημερομηνία ή διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά ,θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη διαγωνισμού και την ίδια ώρα ( 10.00 π.μ ). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί :Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για εντός νομού και για εκτός νομού για έργακατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 1
α1.Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Η εγγύηση συμμετοχής (2%) στη δημοπρασία ορίζεται σε 1.052,23 ΕΥΡΩ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο Οιχαλίας.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ (Χ.Υ.) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη, με καταβολή των εξόδων παραγωγής όλων των τευχών, που ανέρχονται σε 10,00 €, μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα γραφεία του Δήμου Οιχαλίας τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης της διακήρυξης εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο και
εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τηλ. επικοινωνίας :2724360129-130-131.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΜΗΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s