ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΘΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. ΔΩΡΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 02/04/2013.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3762
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Αγ. Ιωάννου
Ταχ. Κώδικας : 24002
Τηλέφωνο : 2724360300, 2724022264
Fax : 2724023477
E-mail : meligala@otenet.gr

                 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: ( 2.498,44 € ) με Φ.Π.Α.
Στο Μελιγαλά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 2α Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:
1.Φίλιππος Μπάμης, Δήμαρχος Οιχαλίας Μεσσηνίας, νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Οιχαλίας και ο, Ευθύμιος Λαμπρόπουλος του Ηλία
κάτοικος Κοπανακίου Μεσσηνίας, ο οποίος εκπροσωπεί νόμιμα την επιχείρησή του (έδρα Κοπανάκι Μεσσηνίας , ΑΦΜ 301253207 Δ.Ο.Υ.
(Κυπαρισσίας) – Καλαμάτα ), στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΘΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. ΔΩΡΙΟΥ» σύμφωνα με την αρ 3748/2-4- 2013 Απόφαση Δημάρχου, καλούμενος εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου Οιχαλίας βάσει του άρθρου 86 παρ.1α Ν.3463/06 και έχοντας υπόψη :
1. Tον Ν.3852/7-6-2010/ΦΕΚ87 Τεύχος Α΄
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Άρθρο 86 παρ. 2 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 58 Ν 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Άρθρο 103 και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
3. Η σύναψη συμβάσεως για την απευθείας ανάθεση ή την απευθείας εκτέλεση εργασίας, επιτρέπεται μόνο για έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις ειδικά αιτιολογημένες».
4. Με την εργασία αυτή προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την «αποκατάσταση τμήματος κατεστραμμένου αρδευτικού αύλακα στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Μέλπειας στην θέση «Κουκούλες» .
5. Οι εργασίες έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα καθώς το τμήμα που θα αποκατασταθεί χρήζει άμεσης αποκατάστασης, καθότι ελοχεύει κίνδυνος εισβολής ζώων (π.χ.αγριογούρουνα) με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στους τάφους.
6. Την αριθ. 3748/2-4-2013 Απόφαση του Δημάρχου Οιχαλίας.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στο δεύτερο συμβαλλόμενο το παρακάτω έργο:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΘΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. ΔΩΡΙΟΥ» σύμφωνα με τους όρους και τις τιμές της τεχνικής περιγραφής που περιλαμβάνεται στην αριθ. 3748/2-4-2013, Απόφαση του Δημάρχου και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον ανάδοχο, για λογαριασμό του Δήμου, την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών για «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΘΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. ΔΩΡΙΟΥ» στην συνολική τιμή των δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ & τσαράντα τέσσερα λεπτά (2.498,44 € ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%
ΑΡΘΡΟ 2: Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
ΑΡΘΡΟ 3: Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσειτο ανωτέρω έργο μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών .
Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης εκτέλεσης της εργασίας, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξευρέσεως στην αγορά πρώτων υλών, αναγκαίου προσωπικού και γενικά υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση των ειδών, γιατί με την προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την εργασία μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης και σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες.
ΑΡΘΡΟ 4: Ο ανάδοχος εγγυάται ότι οι προσφερόμενες εργασίες που θα παρασχεθούν στο Δήμο Οιχαλίας, θα είναι σύμφωνες με τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και ότι διατηρεί ακέραια την ευθύνη εάν κατά την εκτέλεση της εργασίας προκληθούν ζημιές σε προσωπικό – υλικά και κάθε τρίτο.
ΑΡΘΡΟ 5: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την κατάθεση του τιμολογίου και με την συγκέντρωση όλων των νομίμων δικαιολογητικών.
ΑΡΘΡΟ 6:Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις πλην του ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο Οιχαλίας.
ΑΡΘΡΟ 7:Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω τα οποία και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, και έλαβε τρία (3) ο Δήμος και ένα (1) ο ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Δήμαρχος                                                                            Ο Ανάδοχος
Φίλιππος Μπάμης                                                    Ευθύμιος Λαμπρόπυολος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s