doriopress

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΡΙΟ …ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ- Ο Π. ΚΟΥΚΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜ. ΕΝ. ΔΩΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 12176
.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη;
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/15-4-2014 «Νέα Αρχιτεκτονική της
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ α΄87)
2. Την υπ’ αριθµ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας µε το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3. 3. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Οιχαλίας εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59,
παρ.2,του Ν. 3852/ 2010, αφού αποτελείται από πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες και
σύμφωνα με τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους
2011 της Ε.Σ.Υ.Ε (απόφαση 11247-ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β΄),όπως
τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 699/Β/20.3.2014) ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 11.228
κατοίκου;, και επομένως μπορεί να ορισθούν μέχρι πέντε (5) αντιδήμαρχοι.
4. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 περ. ε’ και 3στ. του άρθρου 3 του Ν.4051/2012
(Α’ 40), αναφορικά µε τον ορισµό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαµβάνουν
αντιµισθία, σύµφωνα µε την οποία σε δήµους µε αριθµό Αντιδηµάρχων ως πέντε
(5) δικαιούνται αντιµισθίας οι τρεις (3).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων).
6. Την αριθ. 45/2014 απόφαση του Πολυμελούς πρωτοδικείου Καλαμάτας, σύμφωνα
με την οποία ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Οιχαλίας κατά τις
εκλογές του Μαΐου 2014.
7. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Οιχαλίας (ΦΕΚ Β΄329/18-2-
2013) και τη διάθρωση των Υπηρεσιών του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους παρακάτω ∆ηµοτικούς Συµβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδηµάρχους

του ∆ήµου Οιχαλίας, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες που
άπτονται των παρακάτω θεμάτων:
1. Τον κ. Ηλιόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου, ως αντιδήμαρχο Οικονομικών και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :
 Την οργάνωση, εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των: Προϋπολογισμού,
Λογιστικής απεικόνισης, Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας, Προμηθειών,
Αποθήκης και Ταμείου.
 Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά
εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ. ε ν.3852/10, ΦΕΚ
114Α’/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α’/1959. ΕΣΤμ. VII
175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, χορήγηση αδειών και
πιστοποιητικών, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την
οικονομική υπηρεσία.
 Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία
καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τον
έλεγχο αυτών
 Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία
οποιασδήποτε επιχείρησης εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα
 Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την
άσκηση υπαιθρίων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, την προστασία του
καταναλωτή, την προστασία της δημόσιας υγείας.
 Τη χορήγηση των σχετικών αδειών για παραχώρηση κοινοχρήστων και
δημοτικών χώρων.
 Την εποπτεία θεμάτων και δράσεων που αφορούν την πολιτική προστασία
(Πυροπροστασία, φυσικές καταστροφές κ.λ.π) και αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών
 Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των
ανωτέρω Υπηρεσιών.
 Τα θέματα που αφορούν αλλοδαπούς και μετανάστευση
 Τα θέματα που αφορούν παραβατικότητα.
 Δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
 Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο ίδιος ο
Δήμαρχος.
 Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και
δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες
αρμοδιότητες
2. Τον κ. Καραμπούλα Δημήτριο του Κωνσταντίνου, ως αντιδήμαρχο
Καθαριότητας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :
 Την οργάνωση, εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του Τμήματος
Καθαριότητας.
 Την ευθύνη της καθαριότητας των δημοτικών, κοινοτικών και αγροτικών
δρόμων, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων και κοιμητηρίων της εδαφικής
περιφέρειας του Δήμου και της αποκομιδής απορριμμάτων.
 Την ευθύνη συντήρησης και επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού της
παραπάνω υπηρεσίας
 Την ευθύνη και την εποπτεία της διαχείρισης υλικών, καυσίμων και
ανταλλακτικών, μηχανολογικού εξοπλισμού και κίνησης οχημάτων.
 Την επίβλεψη των συνεργείων Καθαριότητας
 Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο ίδιος οΔήμαρχος.
 Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και
δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες
αρμοδιότητες
 Καθώς και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής
Ενότητας Μελιγαλά :
• την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που
είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των
εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του
εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα
όρια της δημοτικής ενότητας.
3. Τον κ. Παναγιωτόπουλο Δημήτριο του Παναγιώτη, ως αντιδήμαρχο Ύδρευσης-
Άρδευσης-Αποχέτευσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες
:
 Την οργάνωση, εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο των υπηρεσιών
ύδρευσης-άρδευσης- αποχέτευσης .
 Την ευθύνη συντήρησης και επισκευής των σχετικών δικτύων, των
αντλιοστασίων και του μηχανολογικού εξοπλισμού των παραπάνω
υπηρεσιών
 Την ευθύνη και την εποπτεία της διαχείρισης υλικών, ανταλλακτικών και
μηχανολογικού εξοπλισμού .
 Την επίβλεψη των συνεργείων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης
 Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο ίδιος ο
Δήμαρχος.
 Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και
δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες
αρμοδιότητες
 Καθώς και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες των Δημοτικών
Ενοτήτων Είρας και Ανδανίας :
• την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που
είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των
εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.
• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του
εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα
όρια των δημοτικών ενοτήτων.
4. Τον κ. Κούκη Παναγιωτη του Κωνσταντίνου, ως αντιδήμαρχο
Ηλεκτροφωτισμού – Πρασίνου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην
αρμοδιότητες : Την οργάνωση, εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο των υπηρεσιών
ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου.
 Την ευθύνη συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των σχετικών δικτύων.
 Την ευθύνη λειτουργίας, ελέγχου, επίβλεψης και συντήρησης των παιδικών
χαρών.
 Τον ευπρεπισμό και καλλωπισμό των κοινόχρηστων χώρων, των πλατειών
και των Παιδικών Χαρών.
 Τη επίβλεψη των συνεργείων των παραπάνω υπηρεσιών
 Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο ίδιος ο
Δήμαρχος.
 Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και
δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες
αρμοδιότητες
 Καθώς και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής
Ενότητας Δωρίου :
• την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που
είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των
εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του
εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου,
βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
5. Τον κ. Μαργαρίτη Ευστάθιο του Γεωργίου, ως αντιδήμαρχο Διαφάνειας-
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πληροφορικής-Περιβάλλοντος και Τουριστικής
προβολής και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :
 Την ευθύνη για την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τα ζητήματα της
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 Την ευθύνη της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου (οργάνωση
ιστοσελίδας, πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
 Ενέργειες για την λειτουργία προγραμμάτων ανακύκλωσης.
 Ενέργειες και δράσεις για την τουριστική προβολή του Δήμου.
 Την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής,
των πολιτικών ισότητας των φύλων.
 Πολιτικές και δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση και ανάπτυξη του
εθελοντισμού και την ευθύνη συγκρότησης ομάδων εθελοντών.
 Την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 Την ευθύνη για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης καθώς και το
σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού.
 Τη λειτουργία των ΚΕΠ.
 Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο ίδιος ο
Δήμαρχος.
 Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και
δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενεςαρμοδιότητες
 Καθώς και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής
Ενότητας Οιχαλίας :
• την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που
είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των
εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του
εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου,
βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
Β. Αναθέτει στον Αντιδήµαρχο κ. Ηλιόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου την αναπλήρωση
του ∆ηµάρχου σε περίπτωση απουσίας του.
Γ. Από τους παραπάνω πέντε (5) οριζόµενους Αντιδηµάρχους Οιχαλίας δε θα
καταβάλλεται αντιµισθία στους κ.κ. Ηλιόπουλο Ιωάννη και Κούκη Παναγιώτη του
Κωνσταντίνου.
Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο
Δήµαρχος.
Ε. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του
προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της
θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου. Σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
ΣΤ. Ορίζει ως εντεταλμένους συμβούλους (επίκουρους Δημάρχου) τους παρακάτω
δημοτικούς συμβούλους για τους αντίστοιχους τομείς.
I. Το δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τασιόπουλο Ευστάθιο του Γεωργίου
εντεταλμένο σύμβουλο με αρμοδιότητα την εποπτεία όλων των οχημάτων και
μηχανημάτων έργων του Δήμου.
II. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιτζά Ιωάννη του Γεωργίου εντεταλμένο σύμβουλο με
αρμοδιότητα την εποπτεία των συστημάτων ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης.
III. Το Δημοτικό Σύμβουλο Λιόγα Νικόλαο του Αρίστου εντεταλμένο σύμβουλο με
αρμοδιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και την Τουριστική προβολή του
Δήμου.
Ζ. Η θητεία των παραπάνω αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων λήγει στις
28/2/2017.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε µία ημερήσια τοπική εφημερίδα, στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΙΝ/ΣΗ:
1. Οριζόμενους αντιδημάρχους
2. Οριζόμενους εντεταλμένους Συμβούλους
3. Προϊσταμένους τμημάτων
4. Προέδρους και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Οιχαλίας

Advertisements

Σεπτεμβρίου 11, 2014 - Posted by | ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: