doriopress

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΡΙΟ …ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΘΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. ΔΩΡΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 02/04/2013.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3762
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Αγ. Ιωάννου
Ταχ. Κώδικας : 24002
Τηλέφωνο : 2724360300, 2724022264
Fax : 2724023477
E-mail : meligala@otenet.gr

                 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: ( 2.498,44 € ) με Φ.Π.Α.
Στο Μελιγαλά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 2α Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:
1.Φίλιππος Μπάμης, Δήμαρχος Οιχαλίας Μεσσηνίας, νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Οιχαλίας και ο, Ευθύμιος Λαμπρόπουλος του Ηλία
κάτοικος Κοπανακίου Μεσσηνίας, ο οποίος εκπροσωπεί νόμιμα την επιχείρησή του (έδρα Κοπανάκι Μεσσηνίας , ΑΦΜ 301253207 Δ.Ο.Υ.
(Κυπαρισσίας) – Καλαμάτα ), στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΘΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. ΔΩΡΙΟΥ» σύμφωνα με την αρ 3748/2-4- 2013 Απόφαση Δημάρχου, καλούμενος εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου Οιχαλίας βάσει του άρθρου 86 παρ.1α Ν.3463/06 και έχοντας υπόψη :
1. Tον Ν.3852/7-6-2010/ΦΕΚ87 Τεύχος Α΄
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Άρθρο 86 παρ. 2 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 58 Ν 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Άρθρο 103 και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
3. Η σύναψη συμβάσεως για την απευθείας ανάθεση ή την απευθείας εκτέλεση εργασίας, επιτρέπεται μόνο για έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις ειδικά αιτιολογημένες».
4. Με την εργασία αυτή προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την «αποκατάσταση τμήματος κατεστραμμένου αρδευτικού αύλακα στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Μέλπειας στην θέση «Κουκούλες» .
5. Οι εργασίες έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα καθώς το τμήμα που θα αποκατασταθεί χρήζει άμεσης αποκατάστασης, καθότι ελοχεύει κίνδυνος εισβολής ζώων (π.χ.αγριογούρουνα) με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στους τάφους.
6. Την αριθ. 3748/2-4-2013 Απόφαση του Δημάρχου Οιχαλίας.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στο δεύτερο συμβαλλόμενο το παρακάτω έργο:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΘΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. ΔΩΡΙΟΥ» σύμφωνα με τους όρους και τις τιμές της τεχνικής περιγραφής που περιλαμβάνεται στην αριθ. 3748/2-4-2013, Απόφαση του Δημάρχου και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον ανάδοχο, για λογαριασμό του Δήμου, την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών για «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΘΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. ΔΩΡΙΟΥ» στην συνολική τιμή των δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ & τσαράντα τέσσερα λεπτά (2.498,44 € ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%
ΑΡΘΡΟ 2: Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
ΑΡΘΡΟ 3: Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσειτο ανωτέρω έργο μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών .
Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης εκτέλεσης της εργασίας, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξευρέσεως στην αγορά πρώτων υλών, αναγκαίου προσωπικού και γενικά υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση των ειδών, γιατί με την προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την εργασία μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης και σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες.
ΑΡΘΡΟ 4: Ο ανάδοχος εγγυάται ότι οι προσφερόμενες εργασίες που θα παρασχεθούν στο Δήμο Οιχαλίας, θα είναι σύμφωνες με τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και ότι διατηρεί ακέραια την ευθύνη εάν κατά την εκτέλεση της εργασίας προκληθούν ζημιές σε προσωπικό – υλικά και κάθε τρίτο.
ΑΡΘΡΟ 5: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την κατάθεση του τιμολογίου και με την συγκέντρωση όλων των νομίμων δικαιολογητικών.
ΑΡΘΡΟ 6:Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις πλην του ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο Οιχαλίας.
ΑΡΘΡΟ 7:Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω τα οποία και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, και έλαβε τρία (3) ο Δήμος και ένα (1) ο ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Δήμαρχος                                                                            Ο Ανάδοχος
Φίλιππος Μπάμης                                                    Ευθύμιος Λαμπρόπυολος

Advertisements

Απρίλιος 3, 2013 Posted by | ΕΡΓΑ Δ.Ε.ΔΩΡΙΟΥ | Σχολιάστε

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 02/04/2013.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                         ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3763
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Αγ. Ιωάννου
Ταχ. Κώδικας : 24002
Τηλέφωνο : 2724360300, 2724022264
Fax : 2724023477
E-mail : meligala@otenet.gr

                       ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: (1.024,34 € ) με Φ.Π.Α.
Στο Μελιγαλά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 2α Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:
1.Φίλιππος Μπάμης, Δήμαρχος Οιχαλίας Μεσσηνίας, νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Οιχαλίας και ο, Ευθύμιος Λαμπρόπουλος του Ηλία
κάτοικος Κοπανακίου Μεσσηνίας, ο οποίος εκπροσωπεί νόμιμα την επιχείρησή του (έδρα Κοπανάκι Μεσσηνίας , ΑΦΜ 301253207 Δ.Ο.Υ.
(Κυπαρισσίας) – Καλαμάτα ), στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ» σύμφωνα με την αρ 3749/2-4-2013 Απόφαση Δημάρχου, καλούμενος εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου Οιχαλίας βάσει του άρθρου 86 παρ.1α Ν.3463/06 και έχοντας υπόψη :
1. Tον Ν.3852/7-6-2010/ΦΕΚ87 Τεύχος Α΄
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Άρθρο 86 παρ. 2 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 58 Ν 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Άρθρο 103 και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
3. Η σύναψη συμβάσεως για την απευθείας ανάθεση ή την απευθείας εκτέλεση εργασίας, επιτρέπεται μόνο για έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις ειδικά αιτιολογημένες».
4. Με την εργασία αυτή προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την «αποκατάσταση τμήματος κατεστραμμένου αρδευτικού αύλακα στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Μέλπειας στην θέση «Κουκούλες» .
5. Οι εργασίες έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα καθώς το τμήμα που θα αποκατασταθεί χρήζει άμεσης αποκατάστασης, καθότι ελοχεύει κίνδυνος εισβολής ζώων (π.χ.αγριογούρουνα) με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στους τάφους.
6. Την αριθ. 3749/2-4-2013 Απόφαση του Δημάρχου Οιχαλίας.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στο δεύτερο συμβαλλόμενο το παρακάτω έργο:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΝΩ ΔΩΡΙΟ» σύμφωνα με τους όρους και τις τιμές της τεχνικής περιγραφής που περιλαμβάνεται στην αριθ. 3749/2-4-2013, Απόφαση του Δημάρχου και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον ανάδοχο, για λογαριασμό του Δήμου, την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών για «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΝΩ ΔΩΡΙΟ» στην συνολική τιμή των χιλίων είκοσι τεσσάρων ευρώ & τριάντα λεπτών (1.024,34 € ). συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%
ΑΡΘΡΟ 2: Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
ΑΡΘΡΟ 3: Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσειτο ανωτέρω έργο μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών .
Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης εκτέλεσης της εργασίας, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξευρέσεως στην αγορά πρώτων υλών, αναγκαίου προσωπικού και γενικά υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση των ειδών, γιατί με την προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την εργασία μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης και σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες.
ΑΡΘΡΟ 4: Ο ανάδοχος εγγυάται ότι οι προσφερόμενες εργασίες που θα παρασχεθούν στο Δήμο Οιχαλίας, θα είναι σύμφωνες με τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και ότι διατηρεί ακέραια την ευθύνη εάν κατά την εκτέλεση της εργασίας προκληθούν ζημιές σε προσωπικό – υλικά και κάθε τρίτο.
ΑΡΘΡΟ 5: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την κατάθεση του τιμολογίου και με την συγκέντρωση όλων των νομίμων δικαιολογητικών.
ΑΡΘΡΟ 6:Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις πλην του ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο Οιχαλίας.
ΑΡΘΡΟ 7:Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω τα οποία και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, και έλαβε τρία (3) ο Δήμος και ένα (1) ο ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Δήμαρχος                                                                            Ο Ανάδοχος
Φίλιππος Μπάμης                                                   Ευθύμιος Λαμπρόπυολος

Απρίλιος 3, 2013 Posted by | ΕΡΓΑ Δ.Ε.ΔΩΡΙΟΥ | Σχολιάστε

Περί απευθείας ανάθεσης του έργου «Κατασκευή τεχνικού έργου στη θέση «Κωστάκη»Τ.Κ. Κούβελα, έγκριση της σχετικής Π.Α.Υ., ψήφιση πίστωσης και επικαιροποίηση της αριθ.104/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Δωρίου».

Με την υπ.αρ.133/2012 απόφαση της η οικονομική επιτροπή του Δήμου Οιχαλίας:
1. Επικαιροποιεί την αριθμ. 104/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Δωρίου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τεχνικού έργου στη θέση «Κωστάκη» Τ.Κ. Κούβελα» όπως περιγράφεται ανωτέρω στην τεχνική περιγραφή της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
2. Ψηφίζει Πίστωση 5.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7323.3002 του προϋπολογισμού του έτους 2012 για την αντιμετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου.
3. Εγκρίνει την εκδοθείσα με αριθ. 940/3-9-2012 ΠΑΥ.
4. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τεχνικού έργου στη θέση «Κωστάκη» Τ.Κ.Κούβελα», όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, στην εταιρεία Κόρδας Αθανάσιος & ΣΙΑ Ε.Ε. με αριθμό ΜΕΕΠ: 12848, που εδρεύει στο Νομό
Αττικής- Φρύνης 22- 11633 Αθήνα, ΑΦΜ:093860769, ΔΟΥ: ΙΖ Αθηνών, η αμοιβή του οποίου (καθαρή αξία χωρίς Φ. Π. Α. ) ανέρχεται στο ποσό των 4.065,04€ (συνολική αξία με ΦΠΑ 5.000,00 €).
5. Καθορίζει τους όρους της σύμβασης ως εξής:
α. το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των ΠΔ 609/85 και ΠΔ 171/87.
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της μελέτης.
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο.
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καραμπούλας Δημήτριος.

Οκτώβριος 1, 2012 Posted by | ΕΡΓΑ Δ.Ε.ΔΩΡΙΟΥ | Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ.ΔΩΡΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 12678/28-8-2012
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Ο Δήμαρχος Οιχαλίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με  σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης στις τιμές τιμολογίου της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» , η ανάδειξη αναδόχου Εργολήπτη Δ.Ε. για
την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ. Δωρίου» συνολικής κατά τον προϋπολογισμό της μελέτης δαπάνης 65.600,00 ΕΥΡΩ (Εργασίες: 38.770,34 €, Γ.Ε. & Ο.Ε.: 6.978,66 €, Απρόβλεπτα:6.862,35 €, Αναθεώρηση: 721,98 €, Φ.Π.Α. :12.266,67 €)
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 02/10/ 2012 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης 10.00 π.μ. στον Δήμο Οιχαλίας.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την ανωτέρω ημερομηνία ή διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά ,θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη διαγωνισμού και την ίδια ώρα ( 10.00 π.μ ). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί :Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για εντός νομού και για εκτός νομού για έργακατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 1
α1.Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Η εγγύηση συμμετοχής (2%) στη δημοπρασία ορίζεται σε 1.052,23 ΕΥΡΩ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο Οιχαλίας.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ (Χ.Υ.) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη, με καταβολή των εξόδων παραγωγής όλων των τευχών, που ανέρχονται σε 10,00 €, μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα γραφεία του Δήμου Οιχαλίας τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης της διακήρυξης εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο και
εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τηλ. επικοινωνίας :2724360129-130-131.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΜΗΣ

Αύγουστος 28, 2012 Posted by | ΕΡΓΑ Δ.Ε.ΔΩΡΙΟΥ | Σχολιάστε

Σε δημοπρασία το έργο «Κατασκευή μικρών δεξαμενών ύδρευσης στην Τ.Κ. Χαλκιά και στους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 12103/14-08-2012
                                                                       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ.
Ο Δήμαρχος Οιχαλίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης στις τιμές τιμολογίου της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» , η ανάδειξη αναδόχου Εργολήπτη Δ.Ε. για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή μικρών δεξαμενών ύδρευσης στην Τ.Κ. Χαλκιά και στους Οικισμούς Αγίου Γεωργίου, Κυψέλης και “Κάτω Μέρη” Ψαρίου» συνολικής κατά τον προϋπολογισμό της μελέτης δαπάνης 37.000,00 ΕΥΡΩ (Γ.Ε. & Ο.Ε.: 3.964,52 €,
Απρόβλεπτα:3.898,44 €, Αναθεώρηση: 193,22 €, Φ.Π.Α. :6.918,70 €)
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 11/09/2012 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης 10.00 π.μ. στον Δήμο Οιχαλίας.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την ανωτέρω ημερομηνία ή διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά ,θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη διαγωνισμού και την ίδια ώρα ( 10.00 π.μ ). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί :Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για εντός νομού και για εκτός νομού για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ1
α1.Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Η εγγύηση συμμετοχής (2%) στη δημοπρασία ορίζεται σε 597,76 ΕΥΡΩ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο Οιχαλίας.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΤΑ 2011 (Χ.Υ) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη, με καταβολή των εξόδων παραγωγής όλων των τευχών, που ανέρχονται σε 10,00 €, μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα γραφεία του Δήμου Οιχαλίας τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης της διακήρυξης εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τηλ. επικοινωνίας :2724360129-130-131.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΜΗΣ

Αύγουστος 19, 2012 Posted by | ΕΡΓΑ Δ.Ε.ΔΩΡΙΟΥ | Σχολιάστε

Σε δημοπρασία το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αντλιοστάσιο έως δεξαμενές τ.κ.Κούβελα»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:10230 / 5-7-2012
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Ο Δήμαρχος Οιχαλίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης στις τιμές τιμολογίου της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» , η ανάδειξη αναδόχου Εργολήπτη Δ.Ε. για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αντλιοστάσιο έως δεξαμενές τ.κ. Κουβέλα» συνολικής κατά τον προϋπολογισμό της μελέτης δαπάνης 48.000,00 ΕΥΡΩ (Γ.Ε. & Ο.Ε.: 5.032,71 €, Απρόβλεπτα: 4.948,83 €, Αναθεώρηση: 1.083,35 €, Φ.Π.Α. :8.975,61 €)
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 31/07/2012 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης 10.00 π.μ. στον Δήμο Οιχαλίας.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την ανωτέρω ημερομηνία ή διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά ,θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη διαγωνισμού και την ίδια ώρα ( 10.00 π.μ ).
Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί :Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για εντός νομού και για εκτός νομού για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ1
α1.Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Η εγγύηση συμμετοχής (2%) στη δημοπρασία ορίζεται σε 758,82 ΕΥΡΩ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο Οιχαλίας.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις αρ.27 Ν.3756/2009 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη, με καταβολή των εξόδων παραγωγής όλων των τευχών, που ανέρχονται σε 15,00 €, μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας (26/07/2012 ημέρα Πέμπτη) από τα γραφεία του Δήμου Οιχαλίας τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης της διακήρυξης εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τηλ. επικοινωνίας :2724360129-130-131.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΜΗΣ

Ιουλίου 11, 2012 Posted by | ΕΡΓΑ Δ.Ε.ΔΩΡΙΟΥ | Σχολιάστε

ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ο ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΔΩΡΙΟΥ -ΨΑΡΙΟΥ

Εργα συνολικού ύψους πάνω από 4 εκ. ευρώ προβλέπεται να γίνουν φέτος στη Μεσσηνία, από την Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα
με το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, που αναμένεται να εγκριθεί αύριο από το Περιφερειακό
Συμβούλιο Πελοποννήσου.
Με βάση την εισήγηση που έχουν ετοιμάσει οι αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. και ο αντιπεριφερειάρχης Π.Αλευράς  στο τεχνικό πρόγραμμα εντάσσονται και τα έργα

-Συντήρηση κι επισκευή αντλιοστασίου και αρδευτικού δικτύου αναδασμού Δωρίου – Ψαρίου, προϋπολογισμού και με φετινή πίστωση 100.000 ευρώ.
-Βελτίωση – αποκατάσταση δρόμου Μάλθη – Αετός (α’ φάση), προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, με 100.000 από το 2012 και 100.000 από το 2011.
– Ολοκλήρωση μελέτης δρόμου Μάλθη – Αετός. προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, με 30.000 από το 2012.

Μαΐου 23, 2012 Posted by | ΕΡΓΑ, ΕΡΓΑ Δ.Ε.ΔΩΡΙΟΥ | Σχολιάστε

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΡΙΟΥ 2012

Έργα Τ.Κ.Δωριου
1. Διαμόρφωση προαυλίου χώρου Γυμνασίου ποσού 32.814,03 ευρώ
2. Μελέτη τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου ποσού 4200 ευρώ
3. Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Αγίου Γεωργίου Δωρίου ποσού 12.600 ευρώ
4. Κατασκευή οχετού απορροής όμβριων υδάτων ποσού 12.041,51 ευρώ
5. Ασφαλτοστρώσεις ποσού 67.414,95 ευρώ
6. Κατασκευή πεζοδρομίων ποσού 65.678,82 ευρώ
7. Διαμόρφωση χώρου μνημείου πεσόντων ποσού 1.584,27 ευρώ
8. Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Δωρίου ποσού 20.632,01 ευρώ
9. Διαμόρφωση χώρου μνημείου αγνώστου στρατιώτη ποσού 12.120 ευρώ
10. Δημοτική οδοποιία ποσού 2.297,72 ευρώ
11. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου εκκλησίας Αγίου Ιωάννου στον οικισμό Αμφιθέας ποσού 1.568,25 ευρώ
12. Τοπογραφική μελέτη για καθορισμό οικοδομικών γραμμών σε οικοδομικά τετράγωνα της ποσού 2095,11 ευρώ
13. Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ποσού 12.492,86 ευρώ
14. Διαμόρφωση χώρου ΚΕΠ 3.331,14 ευρώ
ΕΡΓΑ Τ.Κ.Βασιλικού
1)Κατασκευή τεχνικού έργου ποσού 2.283,31 ευρώ
2)Δημοτική οδοποιία 1.684,52 ευρώ
ΕΡΓΑ Τ.Κ.ΜΑΛΘΗΣ
1)Ανόρυξη γεώτρησης ποσού 12.600 νέο έργο
2)Τσιμεντόστρωση και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 12.600 ευρώ
3)Προμήθεια και τοποθέτηση φρεατίων και υδρομετρητών 1.896,95 ευρώ
4)Κατασκευή υδρομάστευσης στην θέση τζόρο και επέκταση τμήματος αγωγού από υδρομάστευση στη θέση κρομέξη 6983,68 ευρώ
5)Δημοτική οδοποιία 1.169,13 ευρώ
6) Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης 1.028,79 ευρώ
ΕΡΓΑ Τ.Κ.ΚΟΥΒΕΛΑ
1)Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αντλιοστάσιο έως δεξαμενές 48.288,25 ευρώ
2)Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων 20.000 ευρώ
3) Ύδρευση 5.958,61 ευρώ
4)Κατασκευή τεχνικού έργου στη θέση Κωστάκη 5.000 ευρώ
5) Μελέτη Βελτίωσης δρόμου Κούβελα έως διασταύρωση με 7η επαρχιακή οδό 31980 ευρώ
ΕΡΓΑ Τ.Κ.ΧΑΛΚΙΑ
1) Επισκευή μαντρότοιχου κοιμητηρίου 11.296,62 ευρώ
2) Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανόρυξη δυο παραγωγικών γεωτρήσεων 1.368,50 ευρώ
3) Συντήρηση δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας 1516,48 ευρώ
4) Ανόρυξη γεώτρησης 12.121,56 ευρώ
ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ
1) Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 46.894,73 ευρώ
2) Ανάπλαση πλατείας 46.875,64 ευρώ
ΕΡΓΑ Τ.Κ.ΚΟΚΛΑΣ
1) Εξωτερικός αγωγός ύδρευσης 16.561,43 ευρώ
2) Κατασκευή δικτύου ύδρευσης μεταξύ παλιάς και νέας δεξαμενής 12.576,60 ευρώ
3) Διαμόρφωση πεζοδρομίων στον οικισμό Κάτω Μάλθης και επί της Ε.Ο. Τσακώνας –Καλού Νερού 10.334,34

ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
1) Κατασκευή γεφυριού και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων 50.529,73 ευρώ
ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ Δ.Ε.ΔΩΡΙΟΥ
1) Συντήρηση δημοτικών κτιρίων και προαυλίων χώρων Δ.Ε.Δωρίου και λαογραφικών μουσείων Δ.Ε.Δωρίου ποσού 44.600 ευρώ.
2) Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε.Δωρίου ποσού 10.200 ευρώ
3) Κατασκευή μικρών δεξαμενών ύδρευσης: στην Τ.Κ.Χαλκιά και στους οικισμούς Αγίου Γεωργίου Δωρίου και Κάτω Μέρη Ψαριου ποσού 31.800 ευρώ
4) Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.Ψαρίου και αλλαγή δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ.Δωρίου ποσού 37.600 ευρώ.
5) Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ.Δωρίου, Άνω Δωρίου ,Χρυσοχωρίου και Ψαρίου ποσού 46.555,83 ευρώ
6) Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε.Δωρίου ποσού 12.001,97 ευρώ
7) Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Δωρίου και Ψαρίου ποσού 25.200 ευρώ.
8) Βελτίωση βατότητας ζωνών πυρασφάλειας Δ.Ε. Δωρίου ποσό 1818,42
9) Εσωτερική οδοποιία στις Τ.Κ.Βασιλικού και Κόκλας 32.800ευρώ
10) Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Χρυσοχωρίου και Βασιλικού 18.200 ευρώ
11) Επέκταση δημ. Φωτισμού 10.000 ευρώ

Μαΐου 17, 2012 Posted by | ΕΡΓΑ, ΕΡΓΑ Δ.Ε.ΔΩΡΙΟΥ | Σχολιάστε

Ανάθεση του έργου:«Διαμόρφωση πεζοδρομίων στον οικισμό Κάτω Μάλθης (Ακρόπολη Κόκλας)& επί της Ε.Ο. Τσακώνας – Καλού Νερού »

Με την υπ.αρ.22/27-12 -2011  συνεδρίασης της η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Οιχαλίας

1)Ψηφίζει Πίστωση 10.334,34€ ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7324.3001 σύμφωνα με την Π.Α.Υ. Νο 1181/2011 του προϋπολογισμού του έτους 2011 για την αντιμετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου.
Η δαπάνη θα βαρύνει τα έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΣΑΤΑ επενδύσεων α.27, ν.3756/09 του Δήμου.
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου«Διαμόρφωση πεζοδρομίων στον οικισμό Κάτω Μάλθης & επί της Ε.Ο. Τσακώνας – Καλού Νερού », όπως περιγράφεται στην τεχνική μελέτη 141/2011 της ΤΥΔΚ, στον Σακκά Κωνσταντίνο – Θλιμμένο Ευστάθιο & Σία Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 0%.
3. Καθορίζει τους όρους της σύμβασης ως εξής:
α. το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των ΠΔ 609/85 και ΠΔ 171/87.
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός έξι (6) μηνών.

Δεκέμβριος 30, 2011 Posted by | ΕΡΓΑ Δ.Ε.ΔΩΡΙΟΥ | Σχολιάστε

Ανάθεση του έργου “Βελτίωση υδρομάστευσης Τ.Κ. Μάλθης”.

Σήμερα, 16/11/2011 ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό κατάστημα Μελιγαλά του ΔΗΜΟΥ Οιχαλίας, και στο Γραφείο του Δήμου, οι υπογράφοντες : 1) Φίλιππος Π. Μπάμης, Δήμαρχος Οιχαλίας, που με την ιδιότητά του αυτή και βάσει του άρθρου 114 παράγραφος 1 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) είναι εκπρόσωπος να υπογράφει τα συμβόλαια – συμβάσεις γενικά και 2) Ιωάννης Αργυράκης, Ε.Δ.Ε., κάτοικος Καλαμάτας, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής :
Ο πρώτος από αυτούς, έχοντας υπ’ όψιν :
1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1995, του Π.Δ. 28/1980, του Ν. 889/1979 και του Ν.889/1979 που εξακολουθούν να εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1418/1984 καθώς και τις διατάξεις αυτού του νόμου που ισχύουν από τη δημοσίευση του (29-2-84).
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1995 στο άρθρο 267 παράγραφος 1, σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμος δύναται να  συνάπτει σύμβαση για απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασίας ή μεταφοράς ή και διενέργεια προμήθειας και η αξία καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.868,63 Ευρώ.
3) Τις προσφερθείσες τιμές και την υπ’ αριθ. 139/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση υδρομάστευσης Τ.Κ. Μάλθης» στον κ. Ιωάννη Αργυράκη, για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
4) Την ειδική πίστωση 3.000,00 ευρώ που είναι γραμμένη στον Κ.Α. 25.7312.3010 με τίτλο «Βελτίωση  υδρομάστευσης Τ.Κ. Μάλθης», του προϋπολογισμού έτους 2011.
5) Υποχρεώνεται ο δεύτερος για την καλή εκτέλεση του έργου εντός έξι (6) μηνών, από την υπογραφή του παρόντος στο Δημοτικό κατάστημα.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στο δεύτερο των συμβαλλομένων » Ιωάννη Αργυράκη » , Διεύθυνση: Καλαμάτα, ΑΦΜ: 041496773 ,ΔΟΥ: Καλαμάτας, την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση υδρομάστευσης Τ.Κ. Μάλθης».
Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις υποδείξεις του πρώτου ο οποίος και απαλλάσσεται από κάθε επιβάρυνση πέραν της συμφωνημένης.
Συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται νόμιμα το συμφωνητικό αυτό.

Νοέμβριος 17, 2011 Posted by | ΕΡΓΑ Δ.Ε.ΔΩΡΙΟΥ | Σχολιάστε