doriopress

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΡΙΟ …ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8 /ΜΗΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

View this document on Scribd

View this document on Scribd

View this document on Scribd

View this document on Scribd

View this document on Scribd

Σεπτεμβρίου 30, 2013 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

Κοινωφελής Εργασία σε δήμους ξεκινούν οι αιτήσεις

Ανακοινώθηκε χτες από τον ΟΑΕΔ η πρώτη προκήρυξη για την κοινωφελή εργασία στους δήμους και Περιφέρειες .Οι αιτήσεις για την κοινωφελή εργασία ξεκινούν από αύριο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr.
Η πρώτη προκήρυξη του ΟΑΕΔ αφορά τη δημιουργία 10000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας με την κοινωφελή εργασία.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω,για την κοινωφελή εργασία σε δήμους ,ξεκινά στις 26/9/2013 και λήγει στις 11/10/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την κοινωφελή εργασία σε δήμους μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη κοινωφελή εργασία για την προώθηση της απασχόλησης έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

– Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

– Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

– Ανεργοι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

δείτε εδώ όλη την προκήρυξη του ΟΑΕΔ για την κοινωφελή εργασίαhttp://www.oaed.gr/images/NEA-ANAKOINWSEIS/GR_TYPOU/9D4691-signed.pdf

www.dikaiologitika.gr

Σεπτεμβρίου 25, 2013 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

View this document on Scribd

Αυγούστου 27, 2013 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

View this document on Scribd

View this document on Scribd

Ιουλίου 15, 2013 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Μελιγαλάς, 05/07/2013
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                   Αρ. πρωτ. 8631
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών
Ο Δήμος Οιχαλίας ύστερα από την υπ’ αριθ. 82/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ.
28271/3346/26-06-2013 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εποχιακό
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο
(02) μηνών, συνολικού αριθμού δεκαοκτώ (18) ατόμων, προς κάλυψη αναγκών
πυροπροστασίας, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα
ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική διάρκεια:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ  ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Χειριστές            Δύο (02) Άδεια οδήγησης   Δύο (02) μήνες
μηχανημάτων                                                 χειριστή ΟΜΑΔΑ
έργου                                                Β΄ ΤΑΞΗ Δ΄

Οδηγοί
πυροσβεστικών   Οκτώ (8)  Άδεια οδήγησης Γ΄  Δύο (02) μήνες
κατηγορίας
οχημάτων

Εργάτες
πυροπροστασίας     Οκτώ (8)     Δεν απαιτούνται     Δύο (2) μήνες
τυπικά προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλεγούν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη δήλωση των στοιχείων τους
(χορηγείται από το Δήμο)
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν τους
τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της αίτησης τους, έχουν απασχοληθεί
σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχιακού
εργαζομένου, ή για την κάλυψη περιοδικών, ή πρόσκαιρων αναγκών και σε
καταφατική περίπτωση να δηλώνουν την υπηρεσία που έχουν απασχοληθεί
και το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησής τους.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα
διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου
μέρους του ν. 3584/07
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχουν την υγεία και τη φυσική
καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλεγούν
7. Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. ή Εκκαθαριστικό
8. Βεβαίωση ΙΚΑ παλιός/νέος ασφαλισμένος
9. Φωτοτυπία ΑΜΚΑ
10. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίες δημοσίου ( αν υπάρχουν)
11. Βεβαίωση σπουδών (αν σπουδάζει τέκνο)
12. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, όπου απαιτείται
13. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια χειριστή ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ όπου απαιτείται
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Οιχαλίας (Δ/νση: Πλ. Αγ. Ιωάννη, Μελιγαλάς, τηλ.:2724360300) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Μπίρταχα Άννα, Χατζηναθαναήλ Νικολίτσα και Γεωργαράς Νίκος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου (έως και την Τετάρτη 10/07/2013).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μ.Ε.Δ.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΤΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

Ιουλίου 7, 2013 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

4 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελιγαλάς, 02/07/2013
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. 8329
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών
Ο Δήμος Οιχαλίας ύστερα από την υπ’ αριθ. 81/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 7503/3265/12-06-2013 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εποχιακό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών, συνολικού αριθμού τεσσάρων (04) ατόμων, προς κάλυψη εποχιακών αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και
χρονική διάρκεια:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εργάτες/ Εργάτριες Προσωπικό Καθαριότητας
Τέσσερις (04)  Δεν απαιτούνται  Δύο (02) μήνες
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλεγούν.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη δήλωση των στοιχείων τους (χορηγείται από το Δήμο)
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της αίτησης τους, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζομένου, ή για την κάλυψη περιοδικών, ή πρόσκαιρων αναγκών και σε καταφατική περίπτωση να δηλώνουν την υπηρεσία που έχουν απασχοληθεί και το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησής τους.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλεγούν
7. Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. ή Εκκαθαριστικό
8. Βεβαίωση ΙΚΑ παλιός/νέος ασφαλισμένος
9. Φωτοτυπία ΑΜΚΑ
10. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίες δημοσίου ( αν υπάρχουν)
11. Βεβαίωση σπουδών (αν σπουδάζει τέκνο)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Οιχαλίας (Δ/νση: Πλ. Αγ. Ιωάννη, Μελιγαλάς, τηλ.:2724360300) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Μπίρταχα Άννα, Χατζηναθαναήλ Νικολίτσα και
Γεωργαράς Νίκος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου (έως και την Δευτέρα 08/07/2013).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μ.Ε.Δ.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΤΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

Ιουλίου 2, 2013 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Uncategorized | 1 σχόλιο

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Με τις υπ.αρ.81/ και 83/ 2013 αποφάσεις Δ.Σ ο Δήμος Οιχαλίας αποφάσισε  την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Οιχαλίας για για χρονική περίοδο ενός διμήνου και συγκεκριμένα:
1) Εργάτες/εργάτριες  ΠροσωπικόΚαθαριότητας  Τέσσερις (4)

2. Δύο (02) ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου
3.Οχτώ (08) ΔΕ Οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων
4.Οχτώ (08) ΥΕ Εργάτες Πυροπροστασίας
Το παραπάνω προσωπικό θα προσληφθεί τμηματικά στο χρονικό διάστημα από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο, ανάλογα με τις ανάγκες της πυρασφάλειας και με διαδικασές εκτος ΑΣΕΠ οπότε  οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά από το τμήμα προσωπικού του Δήμου Οιχαλίας (τηλ.2724360339)

Ιουνίου 3, 2013 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

26 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΚΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ-1 ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι προκηρύσσει προσλήψεις προσωπικού, νέων ανέργων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και σε λοιπούς χώρους συναφούς ενδιαφέροντος στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, στα πλαίσια συμμετοχής του, ως Δικαιούχος Φορέας, στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΕΠΑΝΑΔΙ/1507/23-4-2012 (ΑΔΑ: Β49ΨΓ-ΓΨΧ) (ΕΥΤΟΠ 10) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, που αφορά την υλοποίηση Έργων/ Υποέργων με τίτλο «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού».
Τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής:
Α. Τυπικά Κριτήρια:
– Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας,
– Άνεργοι νέοι έως 35 ετών, καταγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (μακροχρόνια και βραχυχρόνια άνεργοι).
Β. Τυπικά Προσόντα:
Τίτλοι σπουδών, γνώση ξένης γλώσσας, κλπ. όπου απαιτείται.

Γ. Αντικειμενικά Κριτήρια Βαθμολόγησης:
1. Κατάσταση Ανέργου (μακροχρόνια άνεργος, νέος άνεργος έως 30 ετών που αναζητά εργασία, βραχυχρόνια άνεργος που δε λαμβάνει επίδομα ανεργίας),
2. Οικογενειακή Κατάσταση (μονογονεϊκή οικογένεια, έγγαμος και οι δύο σύζυγοι άνεργοι, με προστατευόμενα μέλη),
3. Οικογενειακό Εισόδημα (0,00€-5.000,00€, 5.001,00€-12.000,00€, 12.001,00€-16.000,00€, 16.001,00€-26.000,00€, 26.001,00€κ και άνω),
4. Κατάσταση Υγείας (ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35%-50% ή 50% και άνω) και
5. Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος της Περιφερειακής Ενότητας που υλοποιείται η Πράξη).
Δικαιολογητικά συμμετοχής:

· ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧΠ1)

· ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΧΥ (ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ, ΓΕΝΝΗΜΈΝΟΙ ΑΠΟ 01/01/1978 ΚΑΙ ΜΕΤΑ)
Ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ( ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ)
Ή ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ)

· ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΟΤΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12
ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ)
· ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

· ΠΤΥΧΙΟ Ή ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (ΒΛ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ Β)
· ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ (ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ) (ΣΕΛ. 2 ΟΔΗΓΙΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΕΠ) – ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ.

KΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ( ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ 2 ΣΥΖΥΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ)

· ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
Ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

· ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ (ΓΙΑ ΑΜΕΑ)

· ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ (ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Παρασκευή 22-02-2013 έως και Δευτέρα 04-03-2013, ώρες: 10:00π.μ.-14:00μ.μ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
· Περιφέρεια Πελοποννήσου: Αγία Τριάδα – Δυτικό Κέντρο, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα, τηλ.: 27210-97222, fax: 27210-97222
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.pdf

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr

Φεβρουαρίου 25, 2013 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Συνολικά 115 άτομα θα προσληφθούν από τη ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη με 8μηνη σύμβαση, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης του Λιγνιτικού Κέντρου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ, οι προσλήψεις αφορούν,
α) 10 θέσεις Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – ηλεκτροτεχνίτες, β) 4 θέσεις Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – ηλεκτροτεχνίτες οχημάτων, γ) 2 θέσεις Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – τεχνίτες οργάνων και αυτοματισμού, δ) 6 θέσεις Δ.Ε. τεχνικοί ορυχείων, ε) 42 θέσεις Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – μηχανοτεχνίτες, στ) 8 θέσεις Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – ηλεκτροοξυγονοκολλητές,  ζ) 2 θέσεις Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – τεχνίτες εργαλειομηχανών (τορναδόροι), η) 13 θέσεις Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – τεχνίτες οχημάτων, θ) 1 θέση Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – τεχνίτες φανοποιοί, ι) 18 θέσεις Δ.Ε.Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές, ια) 2 θέσεις Δ.Ε. χειριστές ηλεκτρονικού υπολογιστή, ιβ) 2 θέσεις Δ.Ε. Τεχνικοί λοιπών ειδικοτήτων – χορηγητές καυσίμων, ιγ) 1 θέση Δ.Ε. Τεχνικοί δομικών έργων – τεχνίτες οικοδόμοι, ιδ) 1 θέση Δ.Ε. Τεχνικοί δομικών έργων – τεχνίτες ξυλουργοί, ιε) 2 θέσεις Δ.Ε. Τεχνικοί δομικών έργων – τεχνίτες υδραυλικοί και ιστ) 1 θέση χεριστές μηχανημάτων τεχνικών έργων (ανυψωτικά, περοφονόρα, μηχανήματα κλαρκ).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης του Λιγνιτικού Κέντρου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη,
(Τ.Κ. 222 00 – Μεγαλόπολη, προς την Κεντρική Γραμματεία υπόψιν Βασιλικής Κουτουζή, Αγγελικής Καλαθά, Παναγιώτη Ηλιόπουλο, τηλ. επικοινωνίας: 279 10 25045 εσωτερικό 33034, 33020 αντίστοιχα). Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο Λιγνιτικό Κέντρο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, β) στο διαδικτυακό τόπο της
ΔΕΗ (http://www.dei.gr), γ) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www asep.gr) και δ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.ker.gov.gr).

Ιανουαρίου 31, 2013 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. 484
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΝΠΔΔ
«Οργανισμός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών,Παιδείας και Αθλητισμού» Δήμου Οιχαλίας
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α),όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Την υπ’ αρ. 46/17-07-2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Οιχαλίας με θέμα: «Περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις  μίσθωσης έργου, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών».
5. Το υπ’ αρ. 4017/23-07-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που αφορά προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων και έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους και λοιπών αναγκών των ΟΤΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών έτους 2012 προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/58/18506/30.8.2012 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.
7. Το υπ’ αριθμ. οικ. 33093 /31.08.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
8. Την υπ’ αρ. 52/07-09-2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και  αθλητισμού Δήμου Οιχαλίας περί καθορισμού του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
9. Την υπ’ αρ. 128/03-10-2012-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οιχαλίας περί καθορισμού του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
10. Την υπ’ αρ. 59/05-10-2012 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Οιχαλίας.
11. Την υπ’ αρ. 64/20-04-2011 απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. περί συγχώνευσης σε ένα Νομικό Πρόσωπο υπό την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ», των Νομικών Προσώπων: 1. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Δ. Διαβολιτσίου Δήμου Ανδανίας» (ΦΕΚ 495/30-4-2001, τα’Β’), 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Δ. Δωρίου Δήμου Δωρίου (ΦΕΚ 494/30-4-2001, τ’Β’)», 3. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δήμου Μελιγαλά (ΦΕΚ 495/30-4-2001, τ’Β’)», 4. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ» (ΦΕΚ 438/20-7-
2001, τ’Β’), 5. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» στο Δήμο Δωρίου (ΦΕΚ 880/15-
7-2001, τ’Β’), 6. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑΝΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» στο Δήμο Μελιγαλά (ΦΕΚ 54/6-2-2001, τ’Β’) και 7. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΟΥ» στο Δήμο Δωρίου (ΦΕΚ 1801/29-9-1999, τ’Β’).
12. Τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των πρώην Δημοτικών Παιδι-
κών Σταθμών Δωρίου (ΦΕΚ 1501/ τ.Β’/10-10-2006), Διαβολιτσίου (ΦΕΚ1413/τ.Β’/06-11-2002), Μελιγαλά (ΦΕΚ 1956/τ.Β731-12-2004).
13. Την υπ’ αρ. 225/17-07-2012 Βεβαίωση Πιστώσεων του Προέδρου.
14. Την με αρ. πρωτ. 20980/20-11-2012 έγκριση Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2012
από το ΑΣΕΠ.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων  ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Οιχαλίας», που εδρεύει στο Μελιγαλά,
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Οργανισμός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Οιχαλίας, Πλατεία Αγίου Ιωάννη – Μελιγαλάς, Τ.Κ. 24200, υπόψη κας Δέδε Μαρία (τηλ. Επικοινωνίας: 27243 60300). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παράγραφος 10 άρθρο 21 ν. 2190/1994).
Μελιγαλάς 22-11-2012
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Νοεμβρίου 25, 2012 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.