doriopress

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΡΙΟ …ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Αναστολή στο «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας» λόγω εκλογών

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» ενημερώνει ότι η διαδικασία προσλήψεων στο «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας» αναστέλλεται προσωρινά λόγω εκλογών, μετά από σχετική σημερινή επιστολή του αρμόδιου Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και εντολή του ΑΣΕΠ.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα συνεχιστεί κανονικά μετά τις εκλογές στον ίδιο χώρο και σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα: HYPERLINK «http://www.OLIVETREEROUTE.GR» http://WWW.OLIVETREEROUTE.GR.

Για κάθε σχετική πληροφορία (απαραίτητα δικαιολογητικά, θέσεις εργασίας & ειδικότητες /συμπράττοντα φορέα κ.λπ.), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να απευθύνονται στη δ/νση Ηροδότου 6 Καλαμάτα (καθημερινά 8.00-16.00) ή να επικοινωνούν στα τηλ. 27210 24174 και 27210 95620.

ΠΗΓΗ:www.eleftheriaonline.gr/

Απριλίου 24, 2012 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 31.1005 / 1 / 2012

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ»
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξακοσίων τριάντα (630) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Ν. Μεσσηνίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Η διάρκεια εργασίας των προσλαμβανομένων θα είναι 5 μήνες σε μία περίοδο 12 μηνών (είτε συνεχόμενη είτε τμηματική).
Η αμοιβή για κάθε προσλαμβανόμενο ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από αύριο, Πέμπτη 19 Απριλίου 2012, να προμηθευτούν το έντυπο της αίτησης, τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής στο ανωτέρω Πρόγραμμα και να δουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, όπου περιγράφονται τα κριτήρια, ο τρόπος αξιολόγησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων, η έκδοση των πινάκων κατάταξης, η διαδικασία υποβολής ενδεχόμενων ενστάσεων, η διαδικασία πρόσληψης κ.λπ.:
►Στα γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς», Αριστομένους 91 Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα
►Στον χώρο υποβολής των αιτήσεων Ηροδότου 6 Καλαμάτα (ΚΕΚ Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων)
►Στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς» http://www.olivetreeroute.gr
►Στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» http://www.epanad.gov.gr
►Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) [ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> ΚΟινωφελής Εργασία ΚΟΧ].
►Σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των δήμων και ΚΕΠ, όπου υλοποιείται το πρόγραμμα
►Σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ του Ν. Μεσσηνίας στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
►να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
►να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010(εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη διεύθυνση: Ηροδότου 6 Καλαμάτα (ΚΕΚ Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων) τηλ. 27210-24174. Ώρες υποβολής αιτήσεων:
• Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00-18:00
• Σάββατο και Κυριακή: 10:00-16:00

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς» Αριστομένους 91 Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα, υπόψη κ. Κ. Κατσιλιέρη (τηλ. επικοινωνίας: 27210-95620). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και θα αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης της Ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο: θα ξεκινά στις 19/4/2012 και θα διαρκέσει έως και 28/04/2012 (καταληκτική ημερομηνία).

Για τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς»

ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ : http://www.olivetreeroute.gr/epanad/archives/aitisi_kox.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ :http://www.olivetreeroute.gr/epanad/archives/anakoinosi_kox.pdf

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: http://www.olivetreeroute.gr/epanad/archives/odigies_kox.pdf

ΕΝΗΜ. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :http://www.olivetreeroute.gr/epanad/archives/info_kox.pdf

ΠΗΓΗ: http://www.olivetreeroute.gr

Απριλίου 19, 2012 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

630 θέσεις σε φορείς του Νομού Μεσσηνίας με το πρόγραμμα «Κοινωφελής Εργασία «

 Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» έχει συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας με φορείς του Νομού Μεσσηνίας προκειμένου να προσληφθούν 630 νέοι υπάλληλοι από τους καταλόγους ανέργων του ΟΑΕΔ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.

Συμπράττων Φορέας / Ειδικότητα Αριθμός θέσεων
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (ΓΟΕΒ) ΠΑΜΙΣΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ JCB 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 13
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 18
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 6
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 2
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΣ 5
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 2
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙΔΕΡΑΣ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 2
ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 10
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB) 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 4
ΠΕ Η ΔΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 3
ΠΕ Η ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 1
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 4
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ 1
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Η ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 6
ΤΕ Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 1
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ 1
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 57
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΦΥΛΑΚΕΣ) 10
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΦΥΛΑΚΕΣ) 5
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 2
ΥΕ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ 20
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 4
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 8
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (GRADER) 4
ΠΕ Η ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 3
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
ΤΕ Η ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ 4
ΤΕ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 67
ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (E’ ΟΜΑΔΑ) 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Η ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ Η ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΤΕ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 26
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 4
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Β’ ΟΜΑΔΑ) 2
ΠΕ Η ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 3
ΠΕ Η ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΤΕ Η ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 44
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΣ 2
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 8
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ- 2
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ- ΑΜΜΟΚΟΝΙΑΣΤΕΣ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΑΠΑΣ) 3
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Η ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 2
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Η ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ. Η ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 2
ΤΕ Η ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ) 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 35
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΦΥΛΑΚΕΣ) 6
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 5
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 3
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ 9
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ 1
ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΣΤΑΣ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ (ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ ΑΜΕΑ) 1
ΠΕ Η ΔΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 1
ΠΕ Η ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΜΕΑ 4
ΠΕ Η ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Η ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ Η ΔΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8

Απριλίου 12, 2012 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στην Καλαμάτα

Ξεκινήσε τη Δευτέρα 9 Απριλίου και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 25 Μαΐου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών, σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω Διαδικτύου (στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Απριλίου 11, 2012 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Μελιγαλάς 08/03/2012
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                           Αρ.Πρωτ.3591
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
                                  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Οιχαλίας έχοντας υπόψη :
-To γεγονός ότι ορίστηκαν με την αρ.1/2011 απόφαση Δημάρχου, πέντε αντιδήμαρχοι σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.3852/2010
-Tις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/28-06-2007 «Συνίστωνται στους Δήμους ισάριθμες με τους Αντιδημάρχους θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών…………»
-Tις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/28-06-2007(Κώδικας Υπαλλήλων),
– Το γεγονός ότι έχουν καλυφθεί δύο (2) από τις πέντε (5) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών
– Τις ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου  Οιχαλίας
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ Γεωλογίας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Β)Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη κ.λ.π.
Γ) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ειδικότητας «ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ» της
ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,                                                                                           Δ) Να έχουν εμπειρία σε τεχνικά θέματα ΟΤΑ σχετικά με την σύνταξη  μελετών και τεχνικών έργων, τουλάχιστον δύο ετών.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική
διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Ε) Να έχουν πτυχίο τουλάχιστον καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο first certificate)
ΣΤ)Να έχουν αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ στις εξής ενότητες:
1.Επεξεργασία Κειμένου
2.Υπολογιστικά Φύλλα
3.Υπηρεσίες Διαδικτύου
Ζ) Προκειμένου για άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους  υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους,τα οποία θα κατατίθενται επικυρωμένα σε σφραγισμένο φάκελο στο
γραφείο προσωπικού Δήμου Οιχαλίας – Πλατεία Αγίου Ιωάννη , Μελιγαλάς Τ.Κ.24002 (με την ένδειξη «για την προκήρυξη ειδικού συνεργάτη ΠΕ Γεωλογίας» – αρμόδια παραλαβής των αιτήσεων: Μπάλτα
Αγγελική και Μπίρταχα Άννα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2724360339,2724360335) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
– Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων ορίζεται για διάστημα δέκα (10) ημερών -από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσης στον τύπο.-
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα της Μεσσηνίας και στονπίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΜΗΣ

Μαρτίου 13, 2012 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 50 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 2.330 θέσεις εργασίας στη Νότια Πελοπόννησο

Περισσότερες από 2.300 θέσεις εργασίας μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη Νότια Πελοπόννησο.
Μετά από αναμονή αρκετών μηνών η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων ενέκρινε τελικά 4.130 θέσεις για την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκ των οποίων οι 2.330 αντιστοιχούν σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία. Πρόκειται για απασχόληση 5 μηνών με ημερομίσθιο 25 ευρώ και όριο 625 ευρώ μηνιαίως με πλήρη ασφάλιση και αφορά άτομα με δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα έως και 10.500 ευρώ το 2011. Πάντως όπως σημειώνεται από υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη οι δικαιούχοι θα πρέπει να περιμένουν ακόμα λίγο μέχρι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στους φορείς απασχόλησης, αφού υπάρχουν
ακόμα διαδικαστικά ζητήματα που παραμένουν άλυτα. Στο Νομό Μεσσηνίας θα προσληφθούν με τους παραπάνω όρους συνολικά 1.030 εργαζόμενοι εκ των οποίων οι 400 μέσω της ΜΚΟ «Διάσταση Κοινωνική Επιχείρηση Αστική Εταιρεία» στην αναπτυξιακή εταιρεία «Πελοπόννησος Α.Ε.», ενώ μέσω του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς» 200 άτομα θα προσληφθούν στο Δήμο Καλαμάτας, 120 στο Δήμο Μεσσήνης, 100 στο Δήμο Τριφυλίας, 70 στο Δήμο Πύλου – Νέστορος, 50 στο Δήμο Οιχαλίας, 25 στο Δήμο Δυτικής Μάνης, 20 στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, 15 στο
Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Μεσσηνίας, 10 στο Σύνδεσμο Υδρευσης Δήμων Καλαμάτας και Κοινοτήτων Περιοχής Καλαμάτας και 9 στο Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Μεσσηνίας.
Μετά τις σχετικές ανακοινώσεις από τον κάθε φορέα απασχόλησης για δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, η επιλογή των ωφελούμενων ανέργων θα γίνει βάσει αντικειμενικού συστήματος μοριοδότησης. Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής συμπεριλαμβάνονται η οικογενειακή κατάσταση, το οικογενειακό εισόδημα, η κατάσταση υγείας και η εντοπιότητα

Ιανουαρίου 13, 2012 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

Προκήρυξη πρόσληψης 3 ατόμων με οκτάμηνη σύμβαση στον Δήμο Οιχαλίας

Με την υπ.αρ. υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2011 ανακοίνωση του ο Δήμος Οιχαλίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του
Δήμου Οιχαλίας που εδρεύει στο Μελιγαλά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων , με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Κωδικός
θέσης                           Υπηρεσία            Έδρα υπηρεσίας             Ειδικότητα                            Διάρκεια  Αριθμός ατόμων σύμβασης

101                               Δήμος Οιχαλίας      Μελιγαλάς    ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου-      8 μήνες         1
φορτηγού Γ΄ κατηγορίας
(χωρίς κάρτα ψηφιακού
Ταχογράφου )
104                           Δήμος Οιχαλίας      Μελιγαλάς    ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων Έργων
(Προωθητήρας Γαιών)                         8 μήνες              1

105                          Δήμος Οιχαλίας       Μελιγαλάς           ΔΕ Χειριστών                                            8 μήνες            1

Μηχανημάτων Έργων
(Εκσκαφέας-
Φορτωτής)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Οιχαλίας, Τμήμα Προσωπικού, Πλατεία Αγίου Ιωάννη- Μελιγαλάς, Τ.Κ. 24002, υπόψη κ. Αγγελικής Μπάλτα ή κ. Ελένη Νακοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2724360339, 2724360300).

Ιανουαρίου 9, 2012 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

Η ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2011- 2012

Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι πέντε (725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων. Οι επτακόσιες είκοσι πέντε (725) θέσεις Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων θα κατανεμηθούν κατά κατηγορία ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ 75 θέσεις: Πτυχιούχοι σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. Αναλυτικότερα: δεκαπέντε (15) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Νομικής Σχολής, δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών, δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών, δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Πληροφορικής, δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής., πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Πολιτικών Μηχανικών, πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ 203 θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ 375 θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ1’ ΠΛΟΗΓΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ 12 θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ2΄ΠΛΟΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 20 θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε1΄ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 15 θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε2΄ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 10 θέσεις (μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου & 5 θέσεις (αμαξωμάτων)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ΄10 θέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μια αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 09-01-2012 ήμερα Δευτέρα και Ω/08:00 – 15:00 μέχρι και 16-01-2012 ημέρα Δευτέρα από Ω/08.00΄ μέχρι 24:00΄ στις παρακάτω Πυροσβεστικές Υπηρεσίες:

(1) Αθήνα (Πεζοπόρο τμήμα 1ης Ε.Μ.Α.Κ. Λεωφόρος Γ. Γεννηματά έναντι Θριάσιου Νοσοκομείου Μαγούλα Αττικής)
(2) Θεσσαλονίκη (Π.Δ.Π.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, οδός Κρήτης 46)
(3) Κομοτηνή (Π.Δ.Π.Υ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ( εντός βιομηχανικής περιοχής)
(4) Κοζάνη (Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Μακεδονίας, οδός Ανατολικής Ρωμυλίας 3)
(5) Ιωάννινα (Π.Δ.Π.Υ. Ηπείρου, οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18)
(6) Λάρισα (Π.Δ.Π.Υ. Θεσσαλίας, οδός Ιωαννίνων 96)
(7) Πάτρα (Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Ελλάδας, οδός Μπιζανίου 3)
(8) Τρίπολη (Π.Δ.Π.Υ. Πελοποννήσου, οδός Δαβάκη & Αγίου Αθανασίου)
(9) Λαμία (Π.Δ.Π.Υ. Στερεάς Ελλάδας, οδός Νέτσου 4)
(10) Ερμούπολη (Π.Δ.Π.Υ. Νοτίου Αιγαίου, οδός Αλ. Παναγούλη & Παπάγου)
(11) Μυτιλήνη (Π.Δ.Π.Υ. Βορείου Αιγαίου, οδός Θεοκρίτου 84)
(12)Ηράκλειο Κρήτης (Π.Δ.Π.Υ. Κρήτης, οδός Πλατεία Κύπρου αρ .5)
(13) Κέρκυρα (Π.Δ.Π.Υ. Ιονίων Νήσων, οδός Π. Ζαφειροπούλου & Μαρασλή) (όπου Π.Δ.Π.Υ. = Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών )
(14) Π.Υ. Χίου (οδός Αεροπόρου Ροδοκανάκη 18)
(15) Π.Υ. Σάμου (Βαθύ, οδός Π. Δημητρίου 2)
(16) Π.Υ. Λήμνου (οδός Λ. Δημοκρατίας 48)
(17) Π.Υ. Ρόδου (οδός Εθελοντών Δωδεκανησίων 44)
(18) Π.Υ. Κώ (οδός Ολυμπίας 3 – Λάμπη)
(19) Π.Υ. Ζακύνθου (οδός Αεροδρομίου)
(20) Π.Υ. Αργοστολίου (οδός Ιγγλέση & Θεμιστοκλέους)
(21) Π.Υ. Λευκάδας (περιοχή Μεγάλη Βρύση)

(όπου Π.Υ. = Πυροσβεστική Υπηρεσία)

Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής δικαιολογητικών στις ανωτέρω Υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Δ/ση προσωπικού τμ. 5ο, στα τηλέφωνα 213215 7915 – 7916- 7917 – 7728.

πηγη: http://www.dikaiologitika.gr

Ιανουαρίου 3, 2012 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

Πρόσληψη οδηγού απορριμματοφόρου με δίμηνη σύμβαση

Με την υπ.αρ. 221/ 2011 απόφαση του ο Δήμος Οιχαλίας προτίθεται να προσλάβει ένα άτομο ως οδηγό απορριμματοφόρου με δίμηνη σύμβαση χωρίς διαδικασίες ΑΣΕΠ, προκειμένου να ενισχύσει την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Αιτήσεις και δικαιολογητικά στην υπηρεσία προσωπικού του Δήμου Οιχαλίας.

Νοεμβρίου 6, 2011 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

Νέο είδος προσλήψεων στους Δήμους

Ένα νέο είδος προσλήψεων στους δήμους καθιερώνει το άρθρο 209 του πολυνομοσχεδίου «Συνταξιοδοτικες ρυθµισεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», που αναμένεται να ψηφίσει σύντομα η Βουλή.

Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις που θα γίνουν στους δήμους, συνδέσµους και τα νοµικά τους πρόσωπα τα επόμενα χρόνια για τις έκτακτες ανάγκες έργων που εκτελούνται µε αυτεπιστασία.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνεχούς ή διακεκοµµένης απασχόλησης, κατά ηµέρα, εβδοµάδα ή µήνα και έως 135 ηµέρες ετησίως, ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου, με εμπλοκή του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ.

Η πρόσληψη θα γίνεται µε απόφαση του δηµάρχου ή του προέδρου του συνδέσµου ή του προέδρου του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής. Η επιλογή του προσωπικού αυτού θα γίνεται µετά από αίτηµα του οικείου δηµάρχου ή προέδρου συνδέσµου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου προς την αρµόδια Υπηρεσία Κέντρου Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει ο δήµος ή ο σύνδεσµος ή το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού, βάσει Κυλιόµενου Πίνακα Κατάταξης, ανά ειδικότητα που τηρεί το ΚΠΑ2 του Οργανισµού.

Οι άνεργοι θα κατατάσσονται ανά ειδικότητα σε Κυλιόµενους Πίνακες Κατάταξης ετήσιας διάρκειας µε βάση τα εξής ιδίως κριτήρια: α) το χρονικό διάστηµα της συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας όπως αποτυπώνεται στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, β) την ηλικία, µε πρόβλεψη για αυξηµένη µοριοδότηση σε νέους έως 29 ετών και ανέργους άνω των 55 ετών, γ) την οικογενειακή κατάσταση και δ) την ανεργία του/της συζύγου.

Η διαδικασία και ο χρόνος έκδοσης της δηµόσιας πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ για την κατάρτιση του Πίνακα, ο τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ανέργων για πλήρωση των αιτούµενων θέσεων ανά ειδικότητα από τους φορείς για την εκτέλεση των έργων, ο τρόπος σύνταξης των Πινάκων, η µοριοδότηση καθενός από τα κριτήρια για την κατάταξη των ανέργων στους Πίνακες, η διαδικασία επικαιροποίησης των Πινάκων από τον ΟΑΕΔ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος, θα γίνεται με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας και µετά από σύµφωνη γνώµη του ΑΣΕΠ.

Οι Πίνακες πριν την οριστικοποίηση ή επικαιροποίησή τους εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ και στον πίνακα ανακοινώσεων της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

* Ακολουθεί το άρθρο 209 του πολυνομοσχεδίου.

Άρθρο 209
Προσωπικό για εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία
1. Για τις έκτακτες ανάγκες έργων που εκτελούνται µε αυτεπιστασία από δήµους, συνδέσµους και τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνεχούς ή διακεκοµµένης απασχόλησης, κατά ηµέρα, εβδοµάδα ή µήνα και έως 135 ηµέρες ετησίως, ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική µελέτη ή την εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του π.δ. 609/1985 (Α΄170), όπως ισχύει, εφόσον διαπιστώνεται από αυτή, µε ειδική αιτιολογία, ότι δεν επαρκεί το προσωπικό που διαθέτει ο φορέας κατασκευής του έργου.
2. Η πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του δηµάρχου ή του προέδρου του συνδέσµου ή του προέδρου του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει.
3. Η επιλογή του προσωπικού αυτού γίνεται, µετά από αίτηµα του οικείου δηµάρχου ή προέδρου συνδέσµου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου προς την αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει ο δήµος ή ο σύνδεσµος ή το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού , βάσει Κυλιόµενου Πίνακα Κατάταξης, ανά ειδικότητα που τηρεί το ΚΠΑ2 του Οργανισµού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.
4. Οι άνεργοι κατατάσσονται ανά ειδικότητα σε Κυλιόµενους Πίνακες Κατάταξης ετήσιας διάρκειας µε βάση τα εξής ιδίως κριτήρια: α) το χρονικό διάστηµα της συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας όπως αποτυπώνεται στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, β) την ηλικία, µε πρόβλεψη για αυξηµένη µοριοδότηση σε νέους έως 29 ετών και ανέργους άνω των 55 ετών, γ) την οικογενειακή κατάσταση και δ) την ανεργία του/της συζύγου.
5. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από σύµφωνη γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού, καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος έκδοσης της δηµόσιας πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ για την κατάρτιση του Πίνακα, ο τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ανέργων για πλήρωση των αιτούµενων θέσεων ανά ειδικότητα από τους φορείς της παραγράγου 1 για την εκτέλεση των έργων, ο τρόπος σύνταξης των Πινάκων, η µοριοδότηση καθενός από τα κριτήρια του εδαφίου α΄ της παρούσας παραγράφου για την κατάταξη των ανέργων στους Πίνακες, η διαδικασία επικαιροποίησης των Πινάκων από τον ΟΑΕΔ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
6. Οι Πίνακες πριν την οριστικοποίηση ή επικαιροποίησή τους εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ και στον πίνακα ανακοινώσεων της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
7. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών προς το ΑΣΕΠ, που αρχίζει από την επόµενη της καταχώρισής τους στους διαδικτυακούς τόπους. Οι λεπτοµέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στην πρόσκληση.
8. Κάθε υποψήφιος µε την αίτησή του δηλώνει υποχρεωτικώς την ειδικότητά του, τα προσόντα και τα κριτήρια που διαθέτει και αποδεικνύει, καθώς και µέχρι τρεις (3) φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος, κατά σειρά προτίµησης, στους οποίους επιθυµεί να προσληφθεί.
9. Για την πρόσληψη σε έργα αυτεπιστασίας ενός δήµου προτάσσονται οι άνεργοι, οι οποίοι δηλώνουν τον οικείο δήµο ως πρώτη προτίµηση, έπονται οι άνεργοι που τον δηλώνουν ως δεύτερη προτίµηση και ακολουθούν εκείνοι που τον δηλώνουν ως τρίτη προτίµηση.
10. Δικαίωµα πρόσληψης σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έχουν µόνον όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στον εκάστοτε ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και µόνον εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου κατά την πρόσληψη και δεν έχουν υπερβεί τις 135 εργάσιµες ηµέρες ετησίως.
11. Η απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού σε έργα ή καθήκοντα άσχετα µε την εκτέλεση του έργου για το οποίο προσλήφθηκε ή ξένα µε την ειδικότητά του ή χωρίς να συντρέχουν τα προσόντα πρόσληψης ανά ειδικότητα, απαγορεύεται. Μεταφορά του προσωπικού αυτού από έργο σε άλλο έργο δεν επιτρέπεται.
12. Οι δαπάνες για τις αµοιβές του ανωτέρω προσωπικού και οι σχετικές εργοδοτικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται από τις διατιθέµενες για το έργο πιστώσεις.
13. Το προσωπικό αυτό απολύεται αυτοδικαίως µόλις περατωθεί το έργο ή λήξει ο χρόνος διάρκειας της σύµβασής του, χωρίς καµία αποζηµίωση για την αιτία αυτή και χωρίς διαπιστωτική πράξη. Σε περίπτωση που οι ανάγκες απασχόλησης του προσωπικού στο αυτό έργο δεν είναι συνεχείς, συνάπτονται συµβάσεις αντίστοιχες µε τα χρονικά διαστήµατα απασχόλησης του προσωπικού αυτού. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου προ της συµπληρώσεως των 135 ηµερών εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους, ο άνεργος παραµένει µε τα ίδια αρχικά κριτήρια στον ισχύοντα Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης και δύναται να απασχοληθεί σε έργο δήµου, συνδέσµου ή νοµικού προσώπου της αρχικής επιλογής του µέχρι τη συµπλήρωση των 135 ηµερών .
14. Τα αρµόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανα παύουν να καταβάλλουν αποδοχές σε προσωπικό, που διατηρείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, άλλως τα καταβαλλόµενα ποσά καταλογίζονται σε βάρος τους.
15. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων ως προς τη σύναψη και την εξέλιξη των συµβάσεων που συνάπτονται βάσει του παρόντος ευθύνεται ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος του συνδέσµου ή νοµικού προσώπου, σε βάρος του οποίου καταλογίζονται και τα ποσά που κατέβαλλε παρανόµως.
16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονοµικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ, µέρος ή το σύνολο της δαπάνης για την αµοιβή του προσωπικού που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, είναι δυνατόν να καλύπτεται µε επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ. Με την ίδια ή όµοια απόφαση καταρτίζονται ειδικά συγχρηµατοδοτούµενα ή µη προγράµµατα απασχόλησης, σύµφωνα µε τους όρους των οποίων διενεργείται η ως άνω επιχορήγηση. Με ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 (Α΄40) ή µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 69 του ν. 3996/2011 (Α΄170) ο ΟΑΕΔ µπορεί να επιδοτεί µέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) για προσλαµβανόµενους µε την διαδικασία του παρόντος. Η εφαρµογή της παρούσας παραγράφου µπορεί να γίνεται και συµπληρωµατικά.»
7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) αντικαθίσταται µε δύο εδάφια ως εξής:
«Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ασκεί καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, κατά την έννοια του άρθρου 4, στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Η απόφαση για την ένταξη πράξεων ή την ανάκληση αυτών, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 8, εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.»

http://www.proslipsis.gr

Οκτωβρίου 27, 2011 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.