doriopress

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΡΙΟ …ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Μελιγαλάς 08/03/2012
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                           Αρ.Πρωτ.3591
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
                                  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Οιχαλίας έχοντας υπόψη :
-To γεγονός ότι ορίστηκαν με την αρ.1/2011 απόφαση Δημάρχου, πέντε αντιδήμαρχοι σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.3852/2010
-Tις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/28-06-2007 «Συνίστωνται στους Δήμους ισάριθμες με τους Αντιδημάρχους θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών…………»
-Tις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/28-06-2007(Κώδικας Υπαλλήλων),
– Το γεγονός ότι έχουν καλυφθεί δύο (2) από τις πέντε (5) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών
– Τις ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου  Οιχαλίας
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ Γεωλογίας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Β)Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη κ.λ.π.
Γ) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ειδικότητας «ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ» της
ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,                                                                                           Δ) Να έχουν εμπειρία σε τεχνικά θέματα ΟΤΑ σχετικά με την σύνταξη  μελετών και τεχνικών έργων, τουλάχιστον δύο ετών.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική
διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Ε) Να έχουν πτυχίο τουλάχιστον καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο first certificate)
ΣΤ)Να έχουν αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ στις εξής ενότητες:
1.Επεξεργασία Κειμένου
2.Υπολογιστικά Φύλλα
3.Υπηρεσίες Διαδικτύου
Ζ) Προκειμένου για άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους  υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους,τα οποία θα κατατίθενται επικυρωμένα σε σφραγισμένο φάκελο στο
γραφείο προσωπικού Δήμου Οιχαλίας – Πλατεία Αγίου Ιωάννη , Μελιγαλάς Τ.Κ.24002 (με την ένδειξη «για την προκήρυξη ειδικού συνεργάτη ΠΕ Γεωλογίας» – αρμόδια παραλαβής των αιτήσεων: Μπάλτα
Αγγελική και Μπίρταχα Άννα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2724360339,2724360335) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
– Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων ορίζεται για διάστημα δέκα (10) ημερών -από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσης στον τύπο.-
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα της Μεσσηνίας και στονπίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΜΗΣ

Μαρτίου 13, 2012 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 50 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 2.330 θέσεις εργασίας στη Νότια Πελοπόννησο

Περισσότερες από 2.300 θέσεις εργασίας μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη Νότια Πελοπόννησο.
Μετά από αναμονή αρκετών μηνών η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων ενέκρινε τελικά 4.130 θέσεις για την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκ των οποίων οι 2.330 αντιστοιχούν σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία. Πρόκειται για απασχόληση 5 μηνών με ημερομίσθιο 25 ευρώ και όριο 625 ευρώ μηνιαίως με πλήρη ασφάλιση και αφορά άτομα με δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα έως και 10.500 ευρώ το 2011. Πάντως όπως σημειώνεται από υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη οι δικαιούχοι θα πρέπει να περιμένουν ακόμα λίγο μέχρι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στους φορείς απασχόλησης, αφού υπάρχουν
ακόμα διαδικαστικά ζητήματα που παραμένουν άλυτα. Στο Νομό Μεσσηνίας θα προσληφθούν με τους παραπάνω όρους συνολικά 1.030 εργαζόμενοι εκ των οποίων οι 400 μέσω της ΜΚΟ «Διάσταση Κοινωνική Επιχείρηση Αστική Εταιρεία» στην αναπτυξιακή εταιρεία «Πελοπόννησος Α.Ε.», ενώ μέσω του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς» 200 άτομα θα προσληφθούν στο Δήμο Καλαμάτας, 120 στο Δήμο Μεσσήνης, 100 στο Δήμο Τριφυλίας, 70 στο Δήμο Πύλου – Νέστορος, 50 στο Δήμο Οιχαλίας, 25 στο Δήμο Δυτικής Μάνης, 20 στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, 15 στο
Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Μεσσηνίας, 10 στο Σύνδεσμο Υδρευσης Δήμων Καλαμάτας και Κοινοτήτων Περιοχής Καλαμάτας και 9 στο Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Μεσσηνίας.
Μετά τις σχετικές ανακοινώσεις από τον κάθε φορέα απασχόλησης για δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, η επιλογή των ωφελούμενων ανέργων θα γίνει βάσει αντικειμενικού συστήματος μοριοδότησης. Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής συμπεριλαμβάνονται η οικογενειακή κατάσταση, το οικογενειακό εισόδημα, η κατάσταση υγείας και η εντοπιότητα

Ιανουαρίου 13, 2012 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

Προκήρυξη πρόσληψης 3 ατόμων με οκτάμηνη σύμβαση στον Δήμο Οιχαλίας

Με την υπ.αρ. υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2011 ανακοίνωση του ο Δήμος Οιχαλίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του
Δήμου Οιχαλίας που εδρεύει στο Μελιγαλά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων , με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Κωδικός
θέσης                           Υπηρεσία            Έδρα υπηρεσίας             Ειδικότητα                            Διάρκεια  Αριθμός ατόμων σύμβασης

101                               Δήμος Οιχαλίας      Μελιγαλάς    ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου-      8 μήνες         1
φορτηγού Γ΄ κατηγορίας
(χωρίς κάρτα ψηφιακού
Ταχογράφου )
104                           Δήμος Οιχαλίας      Μελιγαλάς    ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων Έργων
(Προωθητήρας Γαιών)                         8 μήνες              1

105                          Δήμος Οιχαλίας       Μελιγαλάς           ΔΕ Χειριστών                                            8 μήνες            1

Μηχανημάτων Έργων
(Εκσκαφέας-
Φορτωτής)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Οιχαλίας, Τμήμα Προσωπικού, Πλατεία Αγίου Ιωάννη- Μελιγαλάς, Τ.Κ. 24002, υπόψη κ. Αγγελικής Μπάλτα ή κ. Ελένη Νακοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2724360339, 2724360300).

Ιανουαρίου 9, 2012 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

Η ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2011- 2012

Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι πέντε (725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων. Οι επτακόσιες είκοσι πέντε (725) θέσεις Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων θα κατανεμηθούν κατά κατηγορία ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ 75 θέσεις: Πτυχιούχοι σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. Αναλυτικότερα: δεκαπέντε (15) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Νομικής Σχολής, δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών, δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών, δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Πληροφορικής, δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής., πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Πολιτικών Μηχανικών, πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ 203 θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ 375 θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ1’ ΠΛΟΗΓΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ 12 θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ2΄ΠΛΟΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 20 θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε1΄ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 15 θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε2΄ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 10 θέσεις (μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου & 5 θέσεις (αμαξωμάτων)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ΄10 θέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μια αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 09-01-2012 ήμερα Δευτέρα και Ω/08:00 – 15:00 μέχρι και 16-01-2012 ημέρα Δευτέρα από Ω/08.00΄ μέχρι 24:00΄ στις παρακάτω Πυροσβεστικές Υπηρεσίες:

(1) Αθήνα (Πεζοπόρο τμήμα 1ης Ε.Μ.Α.Κ. Λεωφόρος Γ. Γεννηματά έναντι Θριάσιου Νοσοκομείου Μαγούλα Αττικής)
(2) Θεσσαλονίκη (Π.Δ.Π.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, οδός Κρήτης 46)
(3) Κομοτηνή (Π.Δ.Π.Υ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ( εντός βιομηχανικής περιοχής)
(4) Κοζάνη (Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Μακεδονίας, οδός Ανατολικής Ρωμυλίας 3)
(5) Ιωάννινα (Π.Δ.Π.Υ. Ηπείρου, οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18)
(6) Λάρισα (Π.Δ.Π.Υ. Θεσσαλίας, οδός Ιωαννίνων 96)
(7) Πάτρα (Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Ελλάδας, οδός Μπιζανίου 3)
(8) Τρίπολη (Π.Δ.Π.Υ. Πελοποννήσου, οδός Δαβάκη & Αγίου Αθανασίου)
(9) Λαμία (Π.Δ.Π.Υ. Στερεάς Ελλάδας, οδός Νέτσου 4)
(10) Ερμούπολη (Π.Δ.Π.Υ. Νοτίου Αιγαίου, οδός Αλ. Παναγούλη & Παπάγου)
(11) Μυτιλήνη (Π.Δ.Π.Υ. Βορείου Αιγαίου, οδός Θεοκρίτου 84)
(12)Ηράκλειο Κρήτης (Π.Δ.Π.Υ. Κρήτης, οδός Πλατεία Κύπρου αρ .5)
(13) Κέρκυρα (Π.Δ.Π.Υ. Ιονίων Νήσων, οδός Π. Ζαφειροπούλου & Μαρασλή) (όπου Π.Δ.Π.Υ. = Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών )
(14) Π.Υ. Χίου (οδός Αεροπόρου Ροδοκανάκη 18)
(15) Π.Υ. Σάμου (Βαθύ, οδός Π. Δημητρίου 2)
(16) Π.Υ. Λήμνου (οδός Λ. Δημοκρατίας 48)
(17) Π.Υ. Ρόδου (οδός Εθελοντών Δωδεκανησίων 44)
(18) Π.Υ. Κώ (οδός Ολυμπίας 3 – Λάμπη)
(19) Π.Υ. Ζακύνθου (οδός Αεροδρομίου)
(20) Π.Υ. Αργοστολίου (οδός Ιγγλέση & Θεμιστοκλέους)
(21) Π.Υ. Λευκάδας (περιοχή Μεγάλη Βρύση)

(όπου Π.Υ. = Πυροσβεστική Υπηρεσία)

Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής δικαιολογητικών στις ανωτέρω Υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Δ/ση προσωπικού τμ. 5ο, στα τηλέφωνα 213215 7915 – 7916- 7917 – 7728.

πηγη: http://www.dikaiologitika.gr

Ιανουαρίου 3, 2012 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

Πρόσληψη οδηγού απορριμματοφόρου με δίμηνη σύμβαση

Με την υπ.αρ. 221/ 2011 απόφαση του ο Δήμος Οιχαλίας προτίθεται να προσλάβει ένα άτομο ως οδηγό απορριμματοφόρου με δίμηνη σύμβαση χωρίς διαδικασίες ΑΣΕΠ, προκειμένου να ενισχύσει την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Αιτήσεις και δικαιολογητικά στην υπηρεσία προσωπικού του Δήμου Οιχαλίας.

Νοεμβρίου 6, 2011 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

Νέο είδος προσλήψεων στους Δήμους

Ένα νέο είδος προσλήψεων στους δήμους καθιερώνει το άρθρο 209 του πολυνομοσχεδίου «Συνταξιοδοτικες ρυθµισεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», που αναμένεται να ψηφίσει σύντομα η Βουλή.

Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις που θα γίνουν στους δήμους, συνδέσµους και τα νοµικά τους πρόσωπα τα επόμενα χρόνια για τις έκτακτες ανάγκες έργων που εκτελούνται µε αυτεπιστασία.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνεχούς ή διακεκοµµένης απασχόλησης, κατά ηµέρα, εβδοµάδα ή µήνα και έως 135 ηµέρες ετησίως, ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου, με εμπλοκή του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ.

Η πρόσληψη θα γίνεται µε απόφαση του δηµάρχου ή του προέδρου του συνδέσµου ή του προέδρου του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής. Η επιλογή του προσωπικού αυτού θα γίνεται µετά από αίτηµα του οικείου δηµάρχου ή προέδρου συνδέσµου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου προς την αρµόδια Υπηρεσία Κέντρου Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει ο δήµος ή ο σύνδεσµος ή το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού, βάσει Κυλιόµενου Πίνακα Κατάταξης, ανά ειδικότητα που τηρεί το ΚΠΑ2 του Οργανισµού.

Οι άνεργοι θα κατατάσσονται ανά ειδικότητα σε Κυλιόµενους Πίνακες Κατάταξης ετήσιας διάρκειας µε βάση τα εξής ιδίως κριτήρια: α) το χρονικό διάστηµα της συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας όπως αποτυπώνεται στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, β) την ηλικία, µε πρόβλεψη για αυξηµένη µοριοδότηση σε νέους έως 29 ετών και ανέργους άνω των 55 ετών, γ) την οικογενειακή κατάσταση και δ) την ανεργία του/της συζύγου.

Η διαδικασία και ο χρόνος έκδοσης της δηµόσιας πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ για την κατάρτιση του Πίνακα, ο τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ανέργων για πλήρωση των αιτούµενων θέσεων ανά ειδικότητα από τους φορείς για την εκτέλεση των έργων, ο τρόπος σύνταξης των Πινάκων, η µοριοδότηση καθενός από τα κριτήρια για την κατάταξη των ανέργων στους Πίνακες, η διαδικασία επικαιροποίησης των Πινάκων από τον ΟΑΕΔ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος, θα γίνεται με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας και µετά από σύµφωνη γνώµη του ΑΣΕΠ.

Οι Πίνακες πριν την οριστικοποίηση ή επικαιροποίησή τους εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ και στον πίνακα ανακοινώσεων της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

* Ακολουθεί το άρθρο 209 του πολυνομοσχεδίου.

Άρθρο 209
Προσωπικό για εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία
1. Για τις έκτακτες ανάγκες έργων που εκτελούνται µε αυτεπιστασία από δήµους, συνδέσµους και τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνεχούς ή διακεκοµµένης απασχόλησης, κατά ηµέρα, εβδοµάδα ή µήνα και έως 135 ηµέρες ετησίως, ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική µελέτη ή την εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του π.δ. 609/1985 (Α΄170), όπως ισχύει, εφόσον διαπιστώνεται από αυτή, µε ειδική αιτιολογία, ότι δεν επαρκεί το προσωπικό που διαθέτει ο φορέας κατασκευής του έργου.
2. Η πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του δηµάρχου ή του προέδρου του συνδέσµου ή του προέδρου του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει.
3. Η επιλογή του προσωπικού αυτού γίνεται, µετά από αίτηµα του οικείου δηµάρχου ή προέδρου συνδέσµου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου προς την αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει ο δήµος ή ο σύνδεσµος ή το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού , βάσει Κυλιόµενου Πίνακα Κατάταξης, ανά ειδικότητα που τηρεί το ΚΠΑ2 του Οργανισµού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.
4. Οι άνεργοι κατατάσσονται ανά ειδικότητα σε Κυλιόµενους Πίνακες Κατάταξης ετήσιας διάρκειας µε βάση τα εξής ιδίως κριτήρια: α) το χρονικό διάστηµα της συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας όπως αποτυπώνεται στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, β) την ηλικία, µε πρόβλεψη για αυξηµένη µοριοδότηση σε νέους έως 29 ετών και ανέργους άνω των 55 ετών, γ) την οικογενειακή κατάσταση και δ) την ανεργία του/της συζύγου.
5. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από σύµφωνη γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού, καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος έκδοσης της δηµόσιας πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ για την κατάρτιση του Πίνακα, ο τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ανέργων για πλήρωση των αιτούµενων θέσεων ανά ειδικότητα από τους φορείς της παραγράγου 1 για την εκτέλεση των έργων, ο τρόπος σύνταξης των Πινάκων, η µοριοδότηση καθενός από τα κριτήρια του εδαφίου α΄ της παρούσας παραγράφου για την κατάταξη των ανέργων στους Πίνακες, η διαδικασία επικαιροποίησης των Πινάκων από τον ΟΑΕΔ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
6. Οι Πίνακες πριν την οριστικοποίηση ή επικαιροποίησή τους εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ και στον πίνακα ανακοινώσεων της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
7. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών προς το ΑΣΕΠ, που αρχίζει από την επόµενη της καταχώρισής τους στους διαδικτυακούς τόπους. Οι λεπτοµέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στην πρόσκληση.
8. Κάθε υποψήφιος µε την αίτησή του δηλώνει υποχρεωτικώς την ειδικότητά του, τα προσόντα και τα κριτήρια που διαθέτει και αποδεικνύει, καθώς και µέχρι τρεις (3) φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος, κατά σειρά προτίµησης, στους οποίους επιθυµεί να προσληφθεί.
9. Για την πρόσληψη σε έργα αυτεπιστασίας ενός δήµου προτάσσονται οι άνεργοι, οι οποίοι δηλώνουν τον οικείο δήµο ως πρώτη προτίµηση, έπονται οι άνεργοι που τον δηλώνουν ως δεύτερη προτίµηση και ακολουθούν εκείνοι που τον δηλώνουν ως τρίτη προτίµηση.
10. Δικαίωµα πρόσληψης σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έχουν µόνον όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στον εκάστοτε ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και µόνον εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου κατά την πρόσληψη και δεν έχουν υπερβεί τις 135 εργάσιµες ηµέρες ετησίως.
11. Η απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού σε έργα ή καθήκοντα άσχετα µε την εκτέλεση του έργου για το οποίο προσλήφθηκε ή ξένα µε την ειδικότητά του ή χωρίς να συντρέχουν τα προσόντα πρόσληψης ανά ειδικότητα, απαγορεύεται. Μεταφορά του προσωπικού αυτού από έργο σε άλλο έργο δεν επιτρέπεται.
12. Οι δαπάνες για τις αµοιβές του ανωτέρω προσωπικού και οι σχετικές εργοδοτικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται από τις διατιθέµενες για το έργο πιστώσεις.
13. Το προσωπικό αυτό απολύεται αυτοδικαίως µόλις περατωθεί το έργο ή λήξει ο χρόνος διάρκειας της σύµβασής του, χωρίς καµία αποζηµίωση για την αιτία αυτή και χωρίς διαπιστωτική πράξη. Σε περίπτωση που οι ανάγκες απασχόλησης του προσωπικού στο αυτό έργο δεν είναι συνεχείς, συνάπτονται συµβάσεις αντίστοιχες µε τα χρονικά διαστήµατα απασχόλησης του προσωπικού αυτού. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου προ της συµπληρώσεως των 135 ηµερών εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους, ο άνεργος παραµένει µε τα ίδια αρχικά κριτήρια στον ισχύοντα Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης και δύναται να απασχοληθεί σε έργο δήµου, συνδέσµου ή νοµικού προσώπου της αρχικής επιλογής του µέχρι τη συµπλήρωση των 135 ηµερών .
14. Τα αρµόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανα παύουν να καταβάλλουν αποδοχές σε προσωπικό, που διατηρείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, άλλως τα καταβαλλόµενα ποσά καταλογίζονται σε βάρος τους.
15. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων ως προς τη σύναψη και την εξέλιξη των συµβάσεων που συνάπτονται βάσει του παρόντος ευθύνεται ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος του συνδέσµου ή νοµικού προσώπου, σε βάρος του οποίου καταλογίζονται και τα ποσά που κατέβαλλε παρανόµως.
16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονοµικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ, µέρος ή το σύνολο της δαπάνης για την αµοιβή του προσωπικού που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, είναι δυνατόν να καλύπτεται µε επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ. Με την ίδια ή όµοια απόφαση καταρτίζονται ειδικά συγχρηµατοδοτούµενα ή µη προγράµµατα απασχόλησης, σύµφωνα µε τους όρους των οποίων διενεργείται η ως άνω επιχορήγηση. Με ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 (Α΄40) ή µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 69 του ν. 3996/2011 (Α΄170) ο ΟΑΕΔ µπορεί να επιδοτεί µέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) για προσλαµβανόµενους µε την διαδικασία του παρόντος. Η εφαρµογή της παρούσας παραγράφου µπορεί να γίνεται και συµπληρωµατικά.»
7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) αντικαθίσταται µε δύο εδάφια ως εξής:
«Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ασκεί καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, κατά την έννοια του άρθρου 4, στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Η απόφαση για την ένταξη πράξεων ή την ανάκληση αυτών, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 8, εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.»

http://www.proslipsis.gr

Οκτωβρίου 27, 2011 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

Από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Κλάδου Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανακοινώνεται ότι οι πίνακες επιλογής ανά ειδικότητες / κατηγορίες των συμμετεχόντων υποψηφίων δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών – γυναικών), έτους 2011, κατά φθίνουσα σειρά συνολικού αριθμού μορίων, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.(www.hcg.gr)
καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2.
Οι οριστικοί πίνακες επιλογής συμμετεχόντων υποψηφίων δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών – γυναικών), έτους 2011, θα προκύψουν μετά από την εκδίκαση από το Α.Σ.Ε.Π. τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την 19-10-2011 ημέρα Τετάρτη έως και την 31-10-2011 ημέρα Δευτέρα. Επισημαίνεται ότι η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως ή παραλείψεως.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να προσέρχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Αρχηγείο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2, Πειραιάς, στο ισόγειο, στο Γραφ. 020 και 021.

Οκτωβρίου 19, 2011 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

Οι πίνακες συμμετεχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Ανακοινώθηκαν από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής οι πίνακες συμμετεχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων Αξιωματικών Ειδικότητας Νομικών και Ειδικότητας Τεχνικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι πίνακες των συμμετεχόντων υποψηφίων Αξιωματικών Ειδικότητας Νομικών και Ειδικότητας Τεχνικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών-γυναικών) έτους 2011, καθώς και υποψηφίων που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, μετά τη διενέργεια ελέγχου των υποβληθέντων αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής από την αρμόδια Επιτροπή, έχουν αναρτηθεί – δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΥΠΤΠ/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Ακτή Βασιλειάδη – Πειραιάς) και στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο http://www.hcg.gr.

Σεπτεμβρίου 30, 2011 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
2 ΝΕΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

Σεπτεμβρίου 19, 2011 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

Προκήρυξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για ένα (1) άτομο Ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»
Αριθμ. Πρωτ.: 148
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ.ΣΟΧ 1/ 2011
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του «Οργανισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Οιχαλίας», που εδρεύει στο
Μελιγαλά, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ», που εδρεύει στο Μελιγαλά, και
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης 101 1 Αριθμός ατόμων Εδρα  υπηρεσίας  Μελιγαλάς  Ειδικότητα  ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Διάρκεια σύμβασης  Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-7-2012
Υπηρεσία  Οργανισμός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Οιχαλίας (για τον Παιδικό Σταθμό Μελιγαλά)
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης 101 Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
(1) Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Οιχαλίας (Α’ βαθμός εντοπιότητας)
(2) Επονται οι δημότες των υπόλοιπων δήμων του Νομού Μεσσηνίας (Β’ βαθμός εντοπιότητας)
(3) Επονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της χώρας (Γ’ βαθμός εντοπιότητας)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 101
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης
εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 19. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα  νακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ», Μελιγαλάς, Τ.Κ. 24002, υπ’ όψιν κ. Γεωργαρά Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 27243 60300, 27243 60335). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο χώρο ανακοινώσεων του Οργανισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και Αθλητισμού
Δήμου Οιχαλίας και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Οιχαλίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Εντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών Φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Εντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών Φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ). ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «13-1-2011», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα – Εντυπα αιτήσεων -Διαγωνισμών φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ).

Μελιγαλάς, 13-9-2011
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σεπτεμβρίου 16, 2011 Posted by | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Σχολιάστε

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.